فایل رایگان مقاله تأثير آموزش توانش حل مسأله در رضايت زناشويي مادران داراي فرزند دختر نارساي تحولي عقلي خفيف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير آموزش توانش حل مسأله در رضايت زناشويي مادران داراي فرزند دختر نارساي تحولي عقلي خفيف :


تعداد صفحات : 29

سلامت روانی والدین کودکانی که نارسایی تحولی عقلی خفیف دارند همواره منظور نظر پژوهشگران فعال در حیط کودکان استثنایی بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش توانش حل مسأله بر رضایت زناشویی (مشتمل بر مؤلفه های «موضوعات شخصیتی»، «حل تعارض» و «فعالیت‌های اوقات فراغت») مادران دارای فرزند دختر نارسای تحولی عقلی خفیف شهر اراک در سال تحصیلی 91 انجام گرفت. جامع آماری شامل کلی مادران دارای فرزند دختر نارسای تحولی عقلی خفیف زیر نظر آموزش و پرورش در سال 1391 با حجم 81 نفر بودند. حجم نمونه شامل 30 نفر از مادران این کودکان بود. این افراد به‌صورت داوطلبانه برای همکاری شرکت کردند و به‌صورت تصادفی ساده، 15 نفر به‌عنوان گروه آزمایش، و 15 نفر به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. یک پیش‌آزمون با استفاده از «پرسشنام رضایت زناشویی انریچ» از هر دو گروه گرفته شد، سپس به گروه آزمایش طی 5 جلسه (هر جلسه، 90 دقیقه) توانش حل مسأله آموزش داده شد، در حالی که به گروه گواه آموزشی داده نشد. پس از پایان دور آموزش، از هر دو گروه مجدداً «پرسشنام رضایت زناشویی انریچ» (پس‌آزمون) به‌عمل آمد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش توانش حل مسأله تأثیر معناداری بر مؤلفه های «موضوعات شخصیتی»، «حل تعارض»، و «فعالیت‌های اوقات فراغت» این مادران داشته است.

لینک کمکی