فایل رایگان مقاله پيش‌بيني رضايت از زندگي بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجويان علوم پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيش‌بيني رضايت از زندگي بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجويان علوم پزشکي :


تعداد صفحات : 14

تصور فرد از خدا مبتنی بر واکنش احساسی و تجربی فرد از خدا می‌باشد که در اثر تجربیات روزانه زندگی فرد شکل گرفته است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. بدین‌منظور تعداد 130 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با استفاده از روش نمونه‌برداری سهمی انتخاب شدند. سیاهه تصور فرد از خدا (لارنس، 1997) و مقیاس رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985) بر روی آنان اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که رضایت از زندگی دانشجویان را به‌طور کلی می‌توان از روی تصور ‌شان از خدا پیش‌بینی کرد (20/0R2=). همچنین نتایج پژوهش نشان داد، دانشجویانی که تصور پذیرنده و مثبتی از خدا داشتند از رضایت از زندگی بیشتری و دانشجویانی که تصور منفی و تعارض‌آمیزی از خدا داشتند از رضایت از زندگی کمتری برخوردار بودند.

لینک کمکی