فایل رایگان مقاله پيش بيني کننده هاي روانشناختي سبک هاي کنار آمدن با تنيدگي نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيش بيني کننده هاي روانشناختي سبک هاي کنار آمدن با تنيدگي نوجوانان :


تعداد صفحات : 25

تأثیر شخصیت بر شیوه ای که افراد با موقعیت های تنش زا کنار می آیند، مدت ها مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش سهم پنج رگ بزرگ شخصیتی در پیش بینی «سبک های کنار آمدن با تنیدگی» نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. نمون پژوهش شامل 500 دانش آموز (350 دختر و 150 پسر) رشته های مختلف دبیرستان های استان همدان بود که با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از مقیاس سبک های کنار آمدن نوجوانان (ACS) و پرسشنام پنج عاملی شخصیتی نئو (NEO) استفاده شد. نتایج نشان داد که رگ شخصیتی «تجربه پذیری»، پیش‌بینی کنند مثبت، و رگ شخصیتی «روان‌آزردگی‌گرایی»، پیش‌بینی کنند منفی «سبک مولد» است. از سویی دیگر، رگه‌های شخصیتی «دلپذیری» و «تجربه پذیری» پیش‌بینی کنند مثبت «سبک رجوع به دیگران» بودند. علاوه بر این، رگ شخصیتی «روان آزردگی گرایی»، پیش‌بینی کنند منفی «سبک نامولد» است. بر این اساس، رگه‌های شخصیتی از عوامل تأثیرگذار در شیوه های کنار آمدن با تنیدگی هستند و پرورش رگه‌های شخصیتی «دلپذیری» و «تجربه پذیری» در رویارویی کارآمد با عوامل تنش زا مؤثر خواهد بود.

لینک کمکی