فایل رایگان مقاله بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي با انگيزش پيشرفت و کيفيت زندگي دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي با انگيزش پيشرفت و کيفيت زندگي دانشگاه :


تعداد صفحات : 20

افراد به‌طور ذاتی به دنبال زندگی خوب بوده‌اند و در این راستا برای بهبود شرایط خود، سعی کرده‌اند تا از استعدادها و توانمندی‌های خود حداکثر بهره‌برداری را بنمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرسختی روان شناختی، انگیزش پیشرفت و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سال تحصیلی 92-91 انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور از میان 9000 دانشجو تعداد 368 نفر به‌شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و براساس جدول مورگان به‌عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سرسختی روان شناختی اهواز، انگیزش پیشرفت هرمنس، فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل‌بندی رگرسیونی و آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین سرسختی روان شناختی، انگیزش پیشرفت، کیفیت زندگی همبستگی معنادار مثبت وجود دارد. همچنین بین انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد اما میانگین سرسختی روان شناختی و کیفیت زندگی در بین دختر و پسر تفاوت معناداری را نشان نداد.

لینک کمکی