فایل رایگان مقاله بررسي عوامل موثربرنمايه توده بدني دردانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان بابل در سال 1397-1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي عوامل موثربرنمايه توده بدني دردانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان بابل در سال 1397-1396 :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: چاقی در دوران نوجوانی زمینه‌ساز چاقی در دوران بزرگ‌سالی و عوارض مربوط به آن است. روند رو به افزایش نمایه توده بدنی یا BMI (Body Mass Index) نوجوانان یکی از مشکلات تهدیدکننده جوامع امروزی است.عوامل متعددی ممکن است در بالا رفتن BMI نوجوانان نقش داشته باشند. این مطالعه به‌منظور شناسایی عوامل فردی و رفتاری مؤثر بر BMI دانش آموزان دوره راهنمایی در شهرستان بابل انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه مقطعی 474 نفر دانش آموزان16-11ساله مدارس راهنمایی شهرستان بابل در اسفند 1396 با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای و تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه پژوهش گر ساخته حاوی متغیرهای فردی و رفتاری مثل سن، مصرف فست فود، ورزش، پیاده روی، بلوغ فیزیولوژیک، مصرف شیر مادر، اندازه‌گیری قد وزن و محاسبه نمایه توده بدنی انجام شد.اندازه گیری متغیرهای وابسته مثل وزن با ترازوی Beurer ساخت آلمان با دقت 5/0 کیلوگرم و قد با قد سنجSeca ژاپن با خصوصیات غیرقابل ارتجاع و دقت 5/0 سانتیمتر انجام و BMI محاسبه‌شده بر اساس صدک های استاندارد CDC2000 تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین BMI 474 دانش آموزان موردمطالعه 9/4±5/21 بوده که 109نفر(23درصد)لاغر و65 نفر(7/13درصد) دارای اضافه‌وزن و27 نفر(7/5درصد) چاق بودند.یافته‌های این مطالعه نشان داد بین مدت استفاده از شیر مادر، بلوغ فیزیولوژیک با BMI رابطه معنی‌دار وجود دارد و همچنین بین جنس با تعداد دفعات پیاده‌روی و تماشای تلویزیون و استفاده از رایانه و مطالعه به حالت نشسته و مصرف نوشابه گازدار و تعداد دفعات ورزش، که با آزمون دومتغیره دوبه‌دو ارتباط معنی‌دار وجود داشت اما بین سن دانش‌آموز، مصرف غذای فوری، تغذیه با شیر مادر، سن و تحصیلات و شغل والدین و نرمش صبحگاهی، با جنس دانش آموزان ارتباط معنی‌دار وجود نداشت. در ایران شیوع چاقی در نوجوانان به‌سرعت در حال افزایش است مطالعه حاضر نشان داد که نزدیک به نیمی از دانش آموزان موردمطالعه 4/42=BMI خارج از حد طبیعی داشتند که نسبت به مطالعات انجام‌شده داخل کشور بالاتر است.نتایج آنالیز واریانس چندمتغیره نشان داد که بین رتبه تولد، ورزش، سن مادر، و استفاده از رایانه با BMI دانش آموزان تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حدود نیمی از دانش آموزان BMI بالاتر از حد طبیعی داشتند.شیوع اضافه‌وزن و چاقی دانش آموزان با تأثیرپذیری از بعضی رفتارهای فردی و متغیرهای دموگرافیک بیش از اکثر مناطق کشور می‌باشد. نظر به تائید وجود خطر بالقوه در درصد قابل‌ملاحظه‌ای از نوجوانان که می‌تواند سلامتی آنان را در دوره میان‌سالی و سنین بالاتر تهدید نماید، با توجه به تغییر رفتار تغذیه‌ای اکثر افراد جامعه و میل به غذاهای آماده وعدم تحرک و فعالیت بدنی مناسب سعی شود این مطالعات و پژوهش‌ها و بررسی‌ها هرچند وقت یک‌بار با وسعت گسترده‌تری انجام گیرد

لینک کمکی