فایل رایگان مقاله بررسي اپيدميولوژيک ضايعات ناشي از تروماي متعاقب تصادفات درون شهري ناشي از موتورسيکلت ارجاع شده به بيمارستان گلستان طي سال ‌1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اپيدميولوژيک ضايعات ناشي از تروماي متعاقب تصادفات درون شهري ناشي از موتورسيکلت ارجاع شده به بيمارستان گلستان طي سال ‌1394 :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: در سراسر جهان آسیب های ناشی از تصادفات وسایل موتوری یک معضل در حال رشد برای سلامت جمعیت عمومی محسوب می شود. سالانه تعداد افراد زیادی به علت تصادفات درون شهری ناشی از موتورسیکلت شدیدا زخمی می شوند و یا جان خود را از دست می دهند. لذا بر آن شدیم تا به طراحی یک مطالعه با هدف تعیین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درون شهری ناشی از موتورسیکلت ارجاع شده به بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال‌1394 بپردازیم.
روش کار: این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی تمامی بیمارانی که در طول سال 1394 به بیمارستان آموزشی و درمانی گلستان شهر اهواز ناشی از تصادف درون شهری با موتورسیکلت ارجاع داده شده بودند، به صورت سرشماری وارد مطالعه گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیستی شامل: اطلاعات مربوط به سن، جنس، زمان رخداد حادثه، ناحیه درگیر، وضعیت نهایی و مدت زمان بستری بیمار بوده است که از طریق مراجعه به پرونده های بالینی برای تمامی بیماران تکمیل و مورد آنالیز توصیفی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع ضایعات ناشی از ترومای متعاقب تصادفات درون شهری ناشی از موتورسیکلت در مرتبه اول مربوط به گروه سنی 15 تا 24 سال (4/44 درصد) و در مرتبه دوم مربوط به گروه سنی 25 تا 34 سال (2/26 درصد) می باشد. به لحاظ متغیر جنسیت 1/91 درصد ضایعات مربوط به مردان بوده است. شایعترین میزان شیوع تروما برحسب فصل مربوط به فصل پاییز (6/46 درصد) بود و بیشترین شیوع ضایعات برحسب ناحیه درگیر مربوط به ناحیه سروگردن (25 درصد) و سپس مربوط به ناحیه صورت (2/23 درصد) بوده است. براساس وضعیت نهایی بیمار، شایعترین وضعیت در مرتبه اول مربوط به شکستگی و در رفتگی با شیوع 4/51 درصد و سپس وضعیت نیاز به جراحی با شیوع 8/33 درصد می باشد.
نتیجه گیری: مصدومین سوانح ترافیکی را بیشتر مردان و جوانان تشکیل می دهند. موتورسیکلت عامل نیمی از موارد مصدومیت می باشد که بیشتر در مناطق شهری و در مردان جوان رخ می دهد؛ بنابراین باید با تصویب قوانین سختگیرانه و فرهنگ سازی جهت اصلاح رفتارهای رانندگی، به ویژه موتورسیکلت سوارن زمینه کاهش و رخداد و در صورت رخداد، زمینه کاهش صدمات جسمی را فراهم سازیم.

لینک کمکی