فایل رایگان مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مفاهيم آينده نگاري و مرجعيت علمي به دانشجويان در گروه هاي کوچک: مطالعه نيمه تجربي در اجراي برنامه هاي بسته ظرفيت سازي براي کسب مرجعيت علمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مفاهيم آينده نگاري و مرجعيت علمي به دانشجويان در گروه هاي کوچک: مطالعه نيمه تجربي در اجراي برنامه هاي بسته ظرفيت سازي براي کسب مرجعيت علمي :


تعداد صفحات : 8

سابقه و هدف: توانمندسازی دانشجویان در برابر چالش ها و نیازهای آینده با روش های اثر بخش آموزشی، از وظایف مهم آموزش عالی سلامت جهت کسب مرجعیت علمی است. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم آینده نگاری و مرجعیت علمی در گروه های کوچک انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده، نمونه از بین دانشجویان استعداد درخشان به تعداد 26 نفر انتخاب و در کارگاه آموزشی آشنایی با آینده‌نگاری و مرجعیت علمی، در سه گروه کوچک مشارکت داده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل مفاهیم آموزشی کارگاه بودکه قبل و پس از برگزاری در اختیار قرار گرفت. توصیف و تحلیل تاثیر کارگاه، با نرم افزار spss21 و آماره های توصیفی و آزمون آماری کروسکال– والیس در سطح معنی داری 05/0 انجام گرفت.
یافته ها: میانگین سنی 92/22، حدود نیمی از دانشجویان، در دانشکده پزشکی و اکثرا (%5/38) در مقطع کارشناسی بوده اند. مقایسه میانگین نمرات قبل و پس از برگزاری کارگاه نشان داد، اثر برگزاری کارگاه در افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مقوله آینده نگاری و مرجعیت علمی معنادار بوده است. 4/95 درصد دانشجویان به محتوای دوره آموزشی علاقه مند و 9/90 درصد با کاربردی بودن موضوع و مناسب بودن شیوه برگزاری موافق و 7/72 درصد موافقت خود را با الزام برگزاری این کارگاه برای سایر دانشجویان اعلام نمودند.
نتیجه گیری: آموزش مفاهیم آینده نگاری و مرجعیت علمی در گروه های کوچک، گامی موثر در توانمند سازی دانشجویان در زمینه آینده نگاری و مرجعیت علمی در راستای اهداف برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی می باشد.

لینک کمکی