فایل رایگان مقاله بررسي بسامد مصرف غذايي دانشجويان ساکن در خوابگاه و غير خوابگاه در دانشکده پيرا پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي بسامد مصرف غذايي دانشجويان ساکن در خوابگاه و غير خوابگاه در دانشکده پيرا پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل :


تعداد صفحات : 8

سابقه و هدف: الگوی غذایی دانشجویان در سلامت جسمانی آنان وتوسعه جامعه موثر است. رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی، مهمترین رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه در جوانان می باشد. از آنجاییکه دوران دانشجویی، دوره ای بحرانی در تغییررفتارغذایی افراد می باشد، بر آن شدیم تا بسامد مصرف غذایی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بابل را مورد مطالعه قرار دهیم.
روش کار: این مطالعه مقطعی، بر روی 322 دانشجوی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل از تاریخ 1/7/90 الی 30/11/91 انجام شد. پرسشنامه های اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافیک (سن، جنس،
محل سکونت) و بسامد مصرف غذایی دانشجویان تکمیل شد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS18 آنالیز گردید.
یافته ها: از322 دانشجوی مشغول به تحصیل در این دانشکده، 218 (67/8درصد) نفر زن و104(32/2درصد) نفر مرد بودند. بالاترین وپایین ترین تکرر مصرف غذایی بترتیب مربوط به گروه های غذایی میوه وآجیل بوده است. میانگین تکرر مصرف غذاهای فرآوری شده در دانشجویان خوابگاهی بطور معنی داری بیشتر از غیر خوابگاهی بوده است(0/002=P). مصرف میوه ها وسبزیجات نیز در دانشجویان غیر خوابگاهی بیش از دانشجویان
خوابگاهی بود (0/03=P).
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه، تکرر مصرف غذاهای سالمتر در دانشجویان غیرخوابگاهی بیشتر ازدانشجویان ساکن در خوابگاه بوده است، که به سبک زندگی خوابگاهی مربوط می شود. بنابراین پیشنهاد
می‌گردد جهت ارتقاء الگوهای مصرف غذایی دانشجویان، کارگاه های آموزش تغذیه همگانی بخصوص در مدارس برگزار گردد.

لینک کمکی