فایل رایگان مقاله گزارش استاني NUTRIKAP خانوارهاي شهري – روستايي قزوين در خصوص نوشابه و فست فودها: با استناد به مطالعه کشوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله گزارش استاني NUTRIKAP خانوارهاي شهري – روستايي قزوين در خصوص نوشابه و فست فودها: با استناد به مطالعه کشوري :


تعداد صفحات : 12

سابقه و هدف: ارتقاء دانش تغذیه‌ای افراد در ایجاد نگرش تغذیه‌ای مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند منجر به مشاهده رفتار بهداشتی مطلوب گردد. هدف مطالعه حاضر ارائه گزارش استانی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری – روستایی قزوین با استناد به مطالعه کشوری در خصوص تغذیه می باشد.
مواد و روش: گزارش حاضر حاصل استفاده از نتایج منتشر شده بررسی کشوری آگاهی، نگرش و عملکرد (KAP) خانوارهای شهری و روستایی کشور در خصوص تغذیه است که در سال 90 و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته و انجام مصاحبه با افراد انجام شد و 454 پرسشنامه در استان قزوین تکمیل شد. در گزارش حاضر نتایج استان قزوین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: جمع بندی نتایج نشان داد، آگاهی شرکت‌کنندگان استان قزوین در خصوص نوشابه وفست فود ها مطلوب نبود. بالاترین درصد آگاهی با 32/5%، مربوط به اطلاع از ارتباط چاقی و مصرف زیاد غذاهای آماده و کمترین درصد آن با 3/8%، مربوط به ارتباط بیماریهای کبدی و مصرف زیاد غذاهای آماده بود. نگرش در خصوص مضر بودن مصرف نوشابه‌های گازدار 58/4% گزارش گردید. در سطح عملکرد (مصرف فست فود و نوشابه)، بالاترین میزان مصرف با 71/2% مربوط به نوشابه و کمترین میزان با 48/9% مربوط به مصرف پیتزا بود.
نتیجه گیری: جمع بندی و تحلیل داده‌های استانی این گزارش می‌تواند با رویکرد برنامه ریزی بومی به ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای خانوارها کمک نماید.

لینک کمکی