فایل رایگان مقاله مطالعه اهميّت فيزيوتراپي در کيفيت زندگي سالمندان: کاربست روش ميک مک درآينده پژوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مطالعه اهميّت فيزيوتراپي در کيفيت زندگي سالمندان: کاربست روش ميک مک درآينده پژوهي :


تعداد صفحات : 12

سابقه و هدف: با توجه به اینکه افراد سالمند نسبت به بسیاری از داروها و جراحی¬ها ریسک¬پذیر هستند و مهم‌ترین گزینه در دسترس جهت درمان اختلالات سیستم حرکتی و بهبود کیفیت زندگی آنان، انجام فیزیوتراپی است. مدیریت این روابط نیازمند کسب درکی عمیق و سیستمی از پیشران‌ها، عوامل کلیدی و متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر شکل‌گیری آن می‌باشد که هدف اصلی تحقیق پیشرو بر این مهم استوار گردیده است.
روش کار: فرآیند تحقیق مشتمل بر 4 فاز شناسایی و معرفی سیستم، صورت‌بندی ساختاری تأثیرات متقابل و تحلیل متغیرها و تعیین متغیرهای کلیدی بود. لذا با مراجعه به خبرگان علمی و حرفه‌ای و نیز استفاده از روش تحلیل ساختاری اثرات متقاطع با نرم‌افزار میک‌مک، تعداد 30 متغیر در قالب الگوی پستل شناسایی و جهت تعیین متغیرهای کلیدی با هدف مدیریت آینده روابط فی‌مابین تحلیل گردید.
یافته ها: بر این اساس از بین متغیرهای 30 گانه موردمطالعه، «آموزش سالمندان با بهبود از طریق فیزیوتراپی» به‌عنوان پیشران و متغیرهایی چون «نقش فیزیوتراپی در بازپروری و استقلال سالمندان»، «ترمیم بافت فرسوده جسمانی با انجام فیزیوتراپی»، «کاهش وابستگی به مواد دارویی با انجام فیزیوتراپی»، «سیاست‌های بهداشتی دولت در جهت مراقبت سالمندان از طریق کاربست فیزیوتراپی»، «ایمن‌سازی سالمندان با پیشگیری از بیمارهای جسمانی با انجام فیزیوتراپی»، «خود شکوفایی سالمندان با کاربست سیاست‌های توان‌بخشی (فیزیوتراپی)»، متغیرهای کلیدی آن می¬باشند که بیشترین قابلیت را در اعمال مدیریت بر روابط آتی فیزیوتراپی و کیفیت زندگی سالمندان دارند.
نتیجه گیری: واضح است که از بین این متغیرها نیز سرمایه‌گذاری روی متغیرهایی که در ناحیه متغیرهای تنظیمی قرار گرفته‌اند ترجیح بیشتری خواهد داشت زیرا به شکل نسبتاً متوازنی هم تأثیرپذیری و قابلیت دست‌کاری و هم تأثیرگذاری آن‌ها قابل‌توجه است. البته ممکن است با این دو معیار، متغیرهای ریسک نیز برای مدیریت سیستم مناسب به نظر برسند زیرا می‌توان به‌راحتی آن‌ها را دست‌کاری کرد و از سوی دیگر نیز تأثیرگذاری بیشتری بر سیستم دارند؛ اما نکته اینجاست که این متغیرها به لحاظ تأثیرپذیری بالا، پایداری کمی داشته و ارزش سرمایه‌گذاری ندارند. درنتیجه سیستم موردنظر ناپایدار بوده است.

لینک کمکی