فایل رایگان مقاله مقايسه شاخص هاي سلامت اجتماعي دانشجويان پزشکي و پيراپزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه شاخص هاي سلامت اجتماعي دانشجويان پزشکي و پيراپزشکي :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: توجه به وضعیت سلامت جسمی و روانی، اجتماعی دانشجویان موجب فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقق یک زندگی پویا و سالم در جامعه برای سال های آینده خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان مقاله مقايسه شاخص هاي سلامت اجتماعي دانشجويان پزشکي و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال1394 صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش 489 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری طبقه بندی شده و تصادفی ساده استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (Keyes) مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی و پایایی این ابزار در مطالعات مختلف داخلی به تأیید رسیده است. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه16 و آمارهای توصیفی و تحلیلی انجام گردید.
یافته ها: نتایج در ارتباط با وضعیت سلامت اجتماعی دانشجویان در حیطه های مختلف مبین آن بود که بیشترین میانگین نمرات در هر دو گروه دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی به ترتیب مربوط به بعد'انسجام اجتماعی' و سپس بعد'شکوفایی اجتماعی' و کمترین میانگین نمرات مربوط به بعد'انطباق اجتماعی' بوده است. علی رغم تفاوت های مشاهده شده، یافته ها بیانگر آن بود که غیر از حیطه 'مشارکت اجتماعی'، بین دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی در سایر حیطه ها تفاوت معنی دار وجود ندارد (0/05P).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا با برنامه ریزی لازم و فراهم آوردن تمهیدات مورد نیاز، زمینه را برای ارتقاء سلامت اجتماعی دانشجویان علی الخصوص در ابعادی که کمترین میانگین نمره را کسب کرده اند، فراهم نمایند.

لینک کمکی