فایل رایگان مقاله توزيع و فراواني علت مرگ بيمارستاني برحسب سن، جنس و سال مراجعه در بيماران بستري بيمارستان آيت الله روحاني بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله توزيع و فراواني علت مرگ بيمارستاني برحسب سن، جنس و سال مراجعه در بيماران بستري بيمارستان آيت الله روحاني بابل :


تعداد صفحات : 12

سابقه و هدف: سهم قابل‌توجهی از مرگ‌ومیرهای جامعه در مراکز بیمارستانی اتفاق می‌افتد. بررسی علل مرگ‌ومیر در هر منطقه، می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان و نیز کاهش عوامل خطرساز باشد. مطالعه حاضر باهدف توزیع و فراوانی علت مرگ بیمارستانی برحسب سن، جنس و سال مراجعه بیماران بستری در بیمارستان روحانی بابل انجام شد.
روش کار: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در بازه زمانی 1389 تا 1393 بر روی 3407 پرونده بیماران فوت شده بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل به‌صورت سرشماری انجام شد. داده‌ها با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در واحد مدارک پزشکی جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 و آزمون‌های توصیفی و تحلیلی (کای دو) تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها: بر اساس نتایج میزان مرگ‌ومیر در مردان بیشتر از زنان گزارش شد (5/55%). همچنین بیشترین و کمترین میزان مرگ‌ومیر خام به ترتیب در بخش ICU و اتاق عمل بود. بیشترین زمان بستری تا فوت مربوط به بخش ICU.OH با میانگین و انحراف معیار 81/17±09/13 بود. در بررسی علل مرگ‌ومیر بر اساس ICD-10 مشخص گردید که بیماری های دستگاه گردش خون (7/38%)، سرطان ها (7/18%)، بیماری‌های سیستم عصبی (2/16%) و بیماری‌های دستگاه تنفس (1/11%) شایع ترین علل مرگ‌ومیر بیماران فوت‌شده بودند. همچنین کمترین علل نیز مربوط به مرگ ناشی از آسیب‌دیدگی‌ها و علل خارجی مرگ‌ومیر گزارش شد. بررسی علل مرگ‌ومیر در سال¬های موردبررسی حاکی از روند افزایشی و معنی داری مخصوصاً در علل عمده مرگ‌ومیر (بیماری های دستگاه گردش خون، سرطان ها، سیستم عصبی و تنفسی) می‌باشد.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر با توجه به معیار ICD-10، به ترتیب بیماری های سیستم قلب و عروق، سرطان ها و بیماری‌های سیستم عصبی مهم‌ترین علل مرگ بیماران بودند. در همین راستا، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای کاهش ریسک فاکتورهای مؤثر در بروز این بیماری‌ها پیشنهاد می‌گردد.

لینک کمکی