فایل رایگان مقاله آلودگي محيط کشت قارچ به مايت Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) در شرايط آزمايشگاهي.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله آلودگي محيط کشت قارچ به مايت Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) در شرايط آزمايشگاهي. :


تعداد صفحات : 7

سابقه و هدف: مایتها گروهی از کنهها با اهمیت پزشکی، دامپزشکی و اقتصادی میباشند. مایت Tyrophagus putrescentiae با فعالیت در محیطهای کشت آزمایشگاهی قارچها سبب از بین رفتن آنها میشود. لذا شناسایی این مایتها برای بهکارگیری روشهای مؤثر پیشگیری و کنترل آنها الزامی میباشد.
گزارش مورد: در آزمایشگاه قارچشناسی دانشکده پزشکی بابل محیطهای کشت مورد حمله مایتها مورد بررسی قرار گرفته و مایتهای فعال بر روی آنها جمعآوری و با استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر شناسایی شدند.
نتیجه گیری و بحث: مایتهای گونه Tyrophagus putrescentiaeبهسرعت در آزمایشگاهها مستقر میشوند که علاوه بر خسارت به محیط کشت تشخیصی با تغذیه از آنها و انتقال برخی از باکتریها به محیط کشت، و نیز به علت تولید برخی آلرژن ها اهمیت بیشتری پیدا میکنند. لذا کنترل آنها ضروری میباشد.

لینک کمکی