فایل رایگان مقاله ارزيابي رعايت آيين نگارش علمي در گزارش پروژه گروهي از دانشجويان علوم بهداشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي رعايت آيين نگارش علمي در گزارش پروژه گروهي از دانشجويان علوم بهداشتي :


تعداد صفحات : 10

-سابقه و هدف: پایان نامه ها بعنوان منابع علمی معتبر در برنامه درسی دانشجویان، از نقش به سزایی در آماده سازی و ایجاد توانمندی آنان برای مشارکت در فعالیت های پژوهشی برخوردارند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رعایت آیین نگارش علمی در واحد درسی پروژه و یا به نوعی پایان نامه فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی روی 110 پروژه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل از بدو تاسیس رشته تا شهریور ماه 1394 به اجرا در آمده است. داده ها به روش تحلیل استنادی از طریق مراجعه مستقیم به گزارش پروژه ها ، با استفاده از فرمی محقق ساخته مبتنی بر اهداف پژوهش در چهار بخش مشتمل بر رعایت اصول کلی، ساختاری، محتوایی، و منابع جمع آوری گردید. جهت پردازش داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد میزان رعایت ملاک های عمومی در پروژه ها، به تفکیک سالهای مورد مطالعه با روند رو به رشد همراه بوده و بجز سال 1394 از آهنگ صعودی حکایت داشته است. میزان رعایت ملاک های اختصاصی نیز از سال 1389 تا سال 1393 با روند رو به رشد پیوسته ای همراه بوده و از 8/48% در سال 1389 به حدود 86 % در سال 1394 افزایش یافته است. نقصهایی در ملاکهای اختصاصی وجود داشته که از جمله آنها می توان به عدم معرفی آزمون های آماری(6/54%)، فرضیه ها و سوال های پژوهش(5/34%) و متغیرها(30%) اشاره کرد. از نظر ملاحظات مربوط به تدوین منابع، 41% آنها با اشتباهاتی در توالی منابع و 8/51% با مشکلاتی در شیوه نگارش روبرو بودند. در مجموع اطلاعات 6/63% از منابع کامل نبود.
نتیجه‌گیری: گرچه غالب گزارش پروژه های مورد بررسی از نظر محتوای علمی ارزشمند بوده اند اما در ملاحظات ساختاری، محتوایی، و اصول نگارش منابع با خطاهای متعددی روبرو بودند. بدیهی است نظارت بیشتر می تواند ضمن ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه، مانع از اتلاف منابع و حصول نتیجه مطلوب در دانش آموختگان گردد.

لینک کمکی