فایل رایگان مقاله فراواني علل و فاکتورهاي خطر مرگ داخل رحمي جنين در بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله فراواني علل و فاکتورهاي خطر مرگ داخل رحمي جنين در بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل :


تعداد صفحات : 6

چکیده

سابقه و هدف: مرگ داخل رحمی جنین نه تنها یک فاجعه برای خانواده ها محسوب می شود بلکه یکی از مهمترین عوارض حاملگی نیز می باشد. عوامل مهم مادری، جنینی و جفتی می توانند منجر به مرده زایی گردند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی علل و فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در شهرستان بابل بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی– مقطعی، طی یک دوره یکساله کلیه مادرانی که با تشخیص مرگ داخل رحمی جنین در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل بستری شده بودند وارد مطالعه شدند. پس از بررسی پرونده بیماران، اطلاعات مادری، جفتی و جنینی در فرم های تهیه شده ثبت گردیدند. سپس داده هایبه دست آمده با کمک نرم افزار آماری v18 SPSS و با استفاده از آنالیز های توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: در مجموع 6979 زایمان در بیمارستان یحیی نژاد صورت گرفت که از میان این تعداد، 68 مورد مرگ داخل رحمی گزارش گردید. میزان مرده زایی 7/9 در 1000 تولد بود. بیشترین فراوانی آن در مادران با گروه سنی 34-20 سال دیده شد. لیبر غیر طبیعی، مکونیوم جنینی و آنومالی های جنینی، از جمله علل مرده زایی بودند.

نتیجه‌گیری: شناسایی علل و عوامل پیشگویی کننده مرگ داخل رحمی جنین مشکل است. با این حال، با مشاوره مراقبت صحیح و موثر غربالگری و تشخیص به موقع مشکلات مادر و جنین، ارزیابی دقیق زنان باردار با سابقه مرگ داخل رحمی جنین و مشکلات مشابه در دوران بارداری وزایمان می توان بروز مرگ جنین را کاهش داد.

لینک کمکی