فایل رایگان مقاله خواص تنظيم کنندگي ايمني سير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله خواص تنظيم کنندگي ايمني سير :


تعداد صفحات : 7

سیر یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی است. تاثیرات سودمند فراوان آن از قبیل اثرات تقویت کنندگی ایمنی و ضد میکروبی، ضد التهابی و ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی سبب شده است که ترکیبات متعددی از آن ساخته شوند. این گیاه به طور طبیعی باعث درمان انواع عفونتهای ویروسی، باکتریایی و قارچی می شود تا آن جا که بسیاری از محققان سیر را به عنوان یک آنتی بیوتیک معرفی می کنند )5.) مطالعات نشان داده اند که سیر اثرات ضد ویروسی علیه کوکساکی ویروسها، 1-HIV ،رینوویروس انسانی و واکسینیا دارد. عصاره ی سیر می تواند با بهبود فعالیت سلولهای ایمنی در کاهش شدت آنفلوانزا موثر باشد. همچنین عملکرد سیستم ایمنی در این شرایط با التهاب کمتری همراه خواهد بود )5 .)اثرات ضد میکروبی سیر علیه میکروارگانیسمهایی از قبیل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین )MRSA ،)سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکنز نیز در سایر مطالعات به اثبات رسیده است )2 .)سیر با مهار kB-NF می تواند رونویسی از از که را TNF-α و IL-12 ،IL-8 ،IL-6 ،IL-1B سایتوکاینهای ژنهای مهمترین فاکتورهای واکنشهای پیش التهابی هستند، مهار کند. همچنین تحریک تولید 10-IL به عنوان یک سایتوکاین ضد التهابی نیز از اثرات مهم دیگر آن است. از دیگر عملکردهای ضد التهابی سیر می توان به مهار تولید PGE2 و NO در ماکروفاژها اشاره نمود )3.) گیاه سیر با روشهای مختلفی از جمله ممانعت از رشد تومور و محافظت از DNA در مقابل عوامل سرطانزای فعال، از سلولها در برابر سرطانی شدن محافظت می کند. از سوی دیگر می تواند فعالیت آنزیم هیستون داستیالز را کاهش دهد و نیز سبب کاهش مقادیر مارکرهای ضروری جهت بقای تومور، مانند -c Myc ،VEGF و mTOR شود. آپوپتوز فرایندی است که بینظمی در آن منجر به سرطان خواهد شد. از این رو سیر با تنظیم مقادیر پروتئینهای 2-Bcl و -Bcl xL که از فاکتورهای کلیدی پیام رسان سلول در روند آپوپتوز هستند، نقش مهمی در کاهش احتمال بروز سرطان ایفا میکند )3 .)مطالعات متعددی در این زمینه بیان کردند که مصرف مناسب سیر با کاهش خطر ابتال به سرطانهای ریه و کبد مرتبط است )1و4 .)با این حال، بعضی پژوهشها اشاره کردند که مصرف این گیاه ارتباطی با کاهش خطر ابتال به سرطان کولورکتال ندارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سیر توانایی محافظت از سالمت انسان در برابر بیماریهای مختلفی را داشته و لذا انجام مطالعات بیشتر بر روی ترکیبات این گیاه می تواند به پیشبرد اهداف درمان بیماریها کمک کند.

لینک کمکی