فایل رایگان مقاله شيوع عفونت سيتومگالوويروس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بابل (سال هاي 1393-1390)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شيوع عفونت سيتومگالوويروس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بابل (سال هاي 1393-1390) :


تعداد صفحات : 6

سابقه و هدف: سیتومگالوویروس (Cytomegalovirus, CMV) یکی از مهم‌ترین علل عفونت ویروسی مادرزادی می‌باشدکه میتواند منجر به کری حسی عصبی و عقب افتادگی ذهنی در نوزادان شود. CMV پس از ورود به بدن انسان و ایجاد عفونت اولیه، به‌صورت نهفته باقی می‌ماند و می‌تواند به دیگران منتقل شود. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع سرمی سیتومگالوویروس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌یاشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 178 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال‌های 1390 الی 1393 انجام گرفته است. پس از تکمیل رضایت‌نامه کتبی، اطلاعات دموگرافیک و نمونه خون از کلیه شرکت‌کنندگان جمع آوری شد. سطح سرمی IgG علیهCMV با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های نهایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تست‌های آماری مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها: از میان شرکت کنندگان 37 نفر (20/8%) مرد و سایرین زن بودند. میانگین سنی افراد 2/91+21/29 بود. حدود 96% از آنها (171 دانشجو) از نظر حضور آنتی‌بادی IgG ضد CMV مثبت بودند که 35 نفر (20/4%) از آنها مرد و سایرین زن بودند. میان تیتر آنتی‌بادی IgG و متغیرهای دموگرافیک شامل جنسیت (0/74=p)، وضعیت تأهل (0/684=p)، محل سکونت (0/05p) و رشته‌ی تحصیلی (0/95=p) ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای CMV در میان دانشجویان علوم پزشکی و نیز اهمیت بیماری‌های مادرزادی ناشی از CMV، گسترش برنامه‌های پیشگیری و آموزش‌های لازم به خصوص برای پرسنل بهداشتی-درمانی سرم منفی (نظیر پزشکان، پرستاران و ماماها) و خانم‌های سرم منفی که در سنین ازدواج هستند ضروری به نظر می‌رسد.

لینک کمکی