فایل رایگان نقش بازیهای پرورشی در ورزش دوره ابتدایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش بازیهای پرورشی در ورزش دوره ابتدایی :

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی فایل رایگان نقش بازیهای پرورشی در ورزش دوره ابتدایی می باشد. روش تحقیق در این موضوع به شیوه مروری و بررسی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از مقالات ، پایان نامه ها، مجلات ، کتاب ها و اینترنت استفاده شد. نتایج نشان داد که تعلیم و تربیت به طور عام و بازیهای پرورشی به طور خاص از جمله عوامل مهم در پیشرفت و توسعه در هر مقطع سنی می باشد، این بازیها میتواند به عنوان ابزاری مکمل، مفید و موثر برای پرورش افرادی سالم ، فعال و متعادل از نظر جسمی و روانی در مدرسه ها استفاده شود.
فایل رایگان نقش بازیهای پرورشی در ورزش دوره ابتدایی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه بازی
تعریف بازی
فواید بازی
نقش بازی در زندگی كودك
بازی های پرورشی
اهداف بازی های پرورشی
اهداف پرورشی بازی
مراحل فراهم کردن مقدمات یک بازی وروش اجرای آن
اصولی که در جریان بازی ها باید رعایت شود
ویژگیهای کودک در دوره ابتدایی
دوره ابتدایی؛ شناخت فرصت های مطلوب پرورشی
بازی پرورشی + ورزش= نگاهی نوآورانه به تربیت بدنی دوره ابتدایی
بحث و نتیجه گیری
اهداف شناختی
• اهداف مهارتی
• اهداف نگرشی
منابع

لینک کمکی