فایل رایگان عوامل اجتماعی- فرهنگی و فضایی- کالبدی موثر بر حس تعلق مکانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل اجتماعی- فرهنگی و فضایی- کالبدی موثر بر حس تعلق مکانی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان عوامل اجتماعی- فرهنگی و فضایی- کالبدی موثر بر حس تعلق مکانی می باشد


توضیحات کامل :

برای بررسی جامع حس تعلق به مکان باید به عوامل اجتماعی- فرهنگی و ویژگی های فردی در شکل گیری این حس اشاره نمود. به دلیل گستردگی عناصر فرهنگی و اجتماعی، در پژوهش حاضر برای تدقیق و تحدید متغیرها، سرمایه-اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان گزینش شدند. 

 

 

 

عوامل کالبدی در پیوند فرد با محیطش و پدیداری حس تعلق در آن نقش بسزایی دارند. ریجر و لاوارکاس  در مطالعات خود به نقش مهم و اساسی فضای کالبدی در ایجاد حس تعلق خاطر می پردازند و تعلق کالبدی یا "ریشه دار بودن" را از طریق بازه زمانی سکونت، مالکیت و قصد ماندن در آن مکان پیش بینی می کنند که بر این اساس فرد محیط را به همراه عناصر کالبدی آن در شکل دهی معنای تعلق به خاطر می سپارد(Riger & Lavrakas,1981). 

 

 

وقتی از عوامل فضایی- کالبدی یک محله مسکونی بحث می-شود؛ در واقع بحث ادراک و نگرش افراد نسبت به قابلیت و کیفیت مجموعه عناصر کالبدی در ارضای نیازها و خواسته ها می باشد و طبیعتاً باید نگرش و رضایت ساکنان در مورد دسترسی به امکانات، خدمات و تسهیلات؛ دسترسی به حمل و نقل عمومی؛ جذابیت منظر شهری و طبیعی؛ نظافت محله؛ روشنایی؛ وضعیت شبکه معابر و... مورد سنجش قرار گیرد(زنگنه و حسین آبادی،139:1392. مظلومی،145:1389). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان عوامل اجتماعی- فرهنگی و فضایی- کالبدی موثر بر حس تعلق مکانی
فهرست مطالب
1- 2 مقدمه    10
2- 2 حس تعلق مکانی    11
1- 2- 2 تعریف مفاهیم مرتبط با حس تعلق مکانی    11
1- 1- 2- 2 مکان    11
2- 1- 2- 2 حس مکان    16
3- 1- 2- 2 حس تعلق    19
4- 1- 2- 2 حس تعلق مکانی    21
2- 2- 2 بررسی ابعاد حس تعلق مکانی    23
3- 2- 2 نظریه های حس تعلق مکانی    25
1- 3- 2- 2 رویکرد روانشناختی(روانشناسی محیطی)    25
1- 1- 3- 2- 2 فریتز استیل    26
2- 1- 3- 2- 2 ویلیامز    27
3- 1- 3- 2- 2 شامای    28
4- 1- 3- 2- 2 لو و آلتمن    29
5- 1- 3- 2- 2 جنیفر کراس    31
2- 3- 2- 2 رویکرد جامعه شناختی(پدیدارشناسی)    32
1- 2- 3- 2- 2 یی فو توآن    33
2- 2- 3- 2- 2 ادوارد رلف    33
3- 2- 3- 2- 2 کریستین نوربرگ شولتز    35
3- 2 عوامل اجتماعی- فرهنگی    36
1- 3- 2 سرمایه اجتماعی    36
1- 1- 3- 2 تعاریف و ابعاد    36
2- 1- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی    38
1- 2- 1- 3- 2 پیر بوردیو    38
2- 2- 1- 3- 2 رابرت پاتنام    41
3- 2- 1- 3- 2 فرانسیس فوکویاما    44
4- 2- 1- 3- 2 جیمز کلمن    45
5- 2- 1- 3- 2 افه و فوش    49
2- 3- 2 سرمایه فرهنگی    51
1- 2- 3- 2 تعریف و ابعاد    51
2- 2- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی    53
1- 2- 2- 3- 2 پیر بوردیو    53
2- 2- 2- 3- 2 کالینز    57
4- 2 عوامل فضایی- کالبدی    57
5- 2جمع بندی    59
6- 2 پیشینه تحقیق    62
1- 6- 2 پیشینه داخلی تحقیق    62
2- 6- 2 پیشینه خارجی تحقیق    79
3- 6- 2 جمع بندی پیشینه تحقیق    85
7- 2 چارچوب نظری    90
8- 2 مدل نظری تحقیق    94
9- 2 سئوالات تحقیق    95
10- 2 فرضیه های تحقیق    95

منابع

لینک کمکی