فایل رایگان عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه برسی عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها می باشد


توضیحات کامل :

مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران

  1. -ضعف ساختاری شهرنشینی در مواجهه با نظام برونزا و مدرنیزاسیون و در نتیجه بروز عدم تعادل در نظام شهری و روستایی در سیر تکوینی شهرنشینی؛
  2.  -دومین علت در سطح کلان را نیز باید ساختاری دانست، که سازوکار تبعیض آمیز و فقرزا بر پایه توزیع عادلانه منابع قدرت، ثروت و درآمد در جریان است.
  3. -عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرحهای کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان؛
  4. و....

 

 

 


 برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی عبارت است از مجموعه اقداماتی که به منظور ساماندهی فضایی بافت های غیر رسمی انجام می شود و شامل یک فرایند از پایین به بالا است نه یک نقطه پایینی و مشارکت همه اقشار محروم و فقیر جامعه درباره سرنوشت خود است و راهبرد اصلی این اعتقاد به مردم می باشد و اعتقاد به این مسائل می-تواند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن بطور روزانه زندگی می کنند

 

 

و به عبارتی گروه های ذینفع حل شود.ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی ساکنین، ارتقاء امنیتی ساکنین، ارتقاء مشارکت مردمی در تامین خدمات زیر بنایی و اجتماعی، ارتقاء توانمندی های اقتصادی ساکنین، ظرفیت سازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحویل پروژه، توجه به اولویت های اهل محل در تعریف و ارائه پروژه ها، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری در بخش های مختلف، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرایند، داشتن نگاه اجتماعی و توجه به گروه های اجتماعی آسیب پذیر (کودکان – زنان- معلولان )، تقاضا مدار بودن به جای عرضه محوری طرح، برنامه گرایی به جای پروژه محوری و .... را می توان از جمله ویژگی های رویکرد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی برشمرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها
فهرست مطالب
مقدمه

2-1: مفاهیم و واژگان تحقیق    19
2-1-1: ساماندهی    19
2-1-2: مسكن    19
2-1-3: سكونتگاه غیررسمی    19
2-1-4: اسکان غیر رسمی    20
2-1-5: حاشیه نشینی    21
2-2: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی    24
2-3: حاشیه نشینی در جهان    27
2-4: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب    27
2-5: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران    31
2-5-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران    35
2-6: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی    37
2-6-1: سطح كلان    38
2-6-2: سطح میانی    39
2-6-3: سطح خرد    40
2-7: علل بروز حاشیهنشینی    43
2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها    43
2-8: اسکان غیررسمی در ایران    44
2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران    44
2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران    45
2-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی    49
2-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی    52
2-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان    58
2-11-1: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی    58
2-11-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه    59
2-11-3: سیاست تخریب و پراکنش    60
2-11-4: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف    61
2-11-5: ارائه زمین و خدمات    61
2-11-6: آزادسازی و تثبیت اقتصادی    62
2-11-7: سیاست توانمندسازی    63
2-11-8: ارتقای محیطی    65
2-12: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی    65
2-13: مشکلات برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی در ایران    67
2-13-1: مشکلات نظام تصمیمگیری    67
2-13-2: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی    67
2-14: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی    68
2-15: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی    69
2-15-1:طرحهای شهری    69
2-15-2 قوانین زمین شهری    69
2-15-3: شهرهای جدید    70
2-16: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی    71
2-17: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی    72
2-17-1: عمدهترین دستاوردهای ملی    74
2-17-2: مشکلات  فرارو    75
2-17-3: امکانات و فرصتهای پیشرو    76
2-18: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی    77
2-18-1: مفهوم ظرفیتسازی    78
2-19: بررسی تاثیر سكونتگاههای غیر رسمی بر امنیت اجتماعی    82
2-20: پیامدهای سکونتگاههای غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود)    83
2-21: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری    83
2-22: راهکارهای ساماندهی فضای شهری    85
2-23: مهاجرت و اسكان غیررسمی    92
2-24: رابطه بین مهاجرت، بیكاری و اسكان غیررسمی    93
2-25: تجمیع زمین    95
2-26: فرآیند تجمیع زمین    97
2-27: تجمیع زمین در ایران    99
2-27-1: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک)    99
2-27-2: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک)    100
2-27-3: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک)    100
2-28: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری    103
2-29: جمعبندی از روش تجمیع زمین    104
2-30: طرحهای تجمیع    106
2-31: پیشینه و سابقه كابرد روش سازماندهی مجدد زمین در كشور ژاپن    108
2-32: مهمترین مزایای كاربرد روش سازماندهی مجدد زمین    112
2-33: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین برای هر دو گروه مالكان و دولت    115
2-34: انتقادهای بیان شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین    117
2-35: مزایای روش یکپارچهسازی (سازماندهی مجدد زمین)    118
2-36: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم    121
2-37: معرفی یک پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین    122
2-37-1: اصول پروژه    129
2-37-2: مشاركت شهروندان    133
2-37-3: سازماندهی و مدیریت    134
2-37-4: مزایای این پروژه    134
2-37-5: شروط لازم جهت اجرای پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین    136
2-37-6: فرآیند انجام پروژه    139
2-38: نتیجه گیری    143

 

 

 

 

فایل رایگان عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها
فهرست جداول
جدول ‏2 1: تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی دو دهه گذشته    25
جدول ‏2 2 :بررسی علل پیدایش، سطح علتیابی ، نگرش و نحوه برخورد دیدگاهها با اسکان غیررسمی    41
جدول ‏2 3 : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری    42
جدول ‏2 4 : بررسی تحولات عملکردی دولتها در رابطه با کمبود مسکن و اسکان غیررسمی    61
جدول ‏2 5  :بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب    62
جدول ‏2 6 :  بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی بعد از انقلاب    63
جدول ‏2 7 : راهكارهای ایجاد بستر مناسب در جهت انگیزش مشاركت ساكنان مناطق اسكان غیررسمی    65
جدول ‏2 8 : مزایا و معایب روشهای مداخله در ایران    85
جدول ‏2 9 : ارزشیابی زمین و توزیع مجدد بر اساس ارزش مربوطه    94
جدول ‏2 10 : گزینه های مختلف برای دریافت زمین    94

فایل رایگان عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها
فهرست اشکال
نمودار ‏2 1 : الگوی نظری جهت تبیین حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی    31
نمودار ‏2 2 : موارد استفاده از روش تجمیع زمین در طرحهای شهرسازی    66
 

 

 

فایل رایگان عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها
فهرست اشکال
تصویر ‏2 3 : فرآیند تجمیع زمین    68
تصویر ‏2 4 : نمونهای از طرحهای بازسازی بافتهای فرسوده ـ شهر مشهد.    70
تصویر ‏2 5 : تبدیل بافت قدیمی و ارگانیك به ساختار منظم و مبتنی بر خطوط راه آهن از طریق اجرای طرحهای بازتنظیم زمین در یكی از شهرهای ژاپن    74
تصویر ‏2 6 : مكانیزم تكنیك بازتنظیم زمین    75
تصویر ‏2 7 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین با كاربرد طرح سازمان دهی مجدد زمین در ژاپن    78
تصویر ‏2 8 : ایده اصلی روش سازماندهی مجدد زمین، تغییر قطعه بندی زمین است    80
تصویر ‏2 9 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین بعد از اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین به ترتیب در طرح راما چهار و طرح مانانگ كازیلا در شهر بانكوك    81
تصویر ‏2 10 : اصلاح قطعات زمین و افزایش تسهیلات عمومی از نكات مثبت اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین است    82
تصویر ‏2 11 : اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین، در اكثر موارد با افزایش تراكم همراه خواهد بود.    82
تصویر ‏2 12 : قطعه بندی پلاکهای مسکونی قبل  و بعد از یکپارچه سازی اراضی    83
تصویر ‏2 13 : مکانیزم احیای زمین براساس سیاست تنظیم مجدد زمین    86
تصویر ‏2 14 : نمونه هایی از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانكوك    88
تصویر ‏2 15 : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین درتایوان    89
تصویر ‏2 16 : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانكوك    90
تصویر ‏2 17 : معرفی اجزای پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین    91
 

 

لینک کمکی