فایل رایگان علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی می باشد


توضیحات کامل :

مكانیسم ایجاد فضاهای مساله‏دار شهری (اجتماعات غیررسمی) در قالب یك رابطه علت ومعلولی با بسیاری از جریانات و تصمیمات اتخاذشده در سطح جامعه ارتباط برقرار می‎كند، به عبارت دقیق‎تر ظهور فضاهای غیررسمی در ساختار شهری حكایت از ناسالم ‎بودن ساختار اقتصادی داشته و نوعی دوگانگی را در عرصه زندگی شهری نشان می‎دهد (رفیعیان، 1390:285) وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر، منعکس کننده توسعه آن است. شکل‌های متراکم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موجب پنهان ماندن دوگانگی و ناهمگونی متداول بین ثروتمند و فقیر، یا برتری و عدم برتری در شهر می‌شود. 

 


ناهمگونی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی بین ساکنان شهر، اغلب نتیجه عقب ماندگی یک کشور در عرصه رقابت اقتصادی در جهان می‌باشد. اما گذشته از این، پی‌آمد برنامه‌ریزی داخلی کوتاه مدت نیز می‌باشد. این امر منجر به ازدیاد اسکان‌های غیررسمی در شهرها، حتی در کشورهای با پتانسیل نسبتاً مطلوب اقتصادی می‌شود. اقتصاد کلان به حاشیه رانده شده، حکومت فقیر با سهم نابرابر سود همکاری اجتماعی، سازمان فضایی فاسد و فقیر پدیده های اجتماعی از سطح کلان تا خرد دلایلی برای رویش سریع سکونتگاه‌های غیررسمی در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه هستند (Nawagamuwa, et al, 2009:5).

 


 پژوهشی که توسط دکتر اسفندیار زبردست صورت گرفته است نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی شامل؛ نظام برنامه ریزی شهری، نظام زمین شهری و سیاست‌های مسکن، علت‌های اصلی تشکیل و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی (خودرو) در حاشیه مادر شهر تهران هستند (Zebardast, 2010:15) به هر حال در یک تحلیل کلی، در علت شكل‎گیری این سكونتگاه‌ها می‎توان به علل مختلفی اشاره كرد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی
فهرست مطالب
مقدمه    9
2-1- نظریه های پیدایش سكونتگاه‌های غیررسمی    10
2-1-1- دیدگاه لیبرال    12
2-1-2- دیدگاه بنیادگرایی    12
2-1-3- جامعه گرایی    13
2-1-4- دیدگاه بوم شناسی    13
2-2- گرایش های شهرنشینی و سكونتگاه‌های غیررسمی    14
2-2-1- گرایشهای جهانی    14
2-2-2- گرایش های شهرنشینی و سكونتگاه‌های غیررسمی در ایران    24
2-3- ویژگی‌های اسکان‌های غیررسمی    26
2-4- علل پیدایش سكونتگاه‌های غیررسمی    28
2-4-1- عوامل ساختاری جامعه:    29
2-4-2- علل سازمانی:    30
2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشاركتی:    30
2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین    30
2-5- رویکردها و رهیافت‌های مداخله در اسکان های غیررسمی    31
2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی در قالب دیدگاه‌های مختلف    32
2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی    46
2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960)    46
2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970)    48
2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980)    51
2-6- فرآیند توانمندسازی    55
2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی    56
2-8- اهمیت مشارکت در برنامهریزی شهری در راستای توانمندسازی سكونتگاههای غیررسمی    60
2-8-1- مشارکت توسعه‌ای    61
2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونتگاه‌های غیر رسمی    62
2-9- نتیجه گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق    65


منابع وماخذ    
 

 

 

فایل رایگان علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی
فهرست نمودار
نمودار شماره 2-1 : چارچوب نظری ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی(صرافی، 1381:4).    11
نمودار شماره 2-2: نمای کلی طرح های خانه سازی دولتی، اراضی و خدمات، ارتقاء کیفیت سکونتگاه وطرح توسعه افزایشی به لحاظ نوع کارکرد (مأخذ: زمانی، 1379:111).    36
نمودار شماره 2-3: هزینه‌های دولتی و میزان سود در هریک از رویکردهای برخورد با سكونتگاه‌های غیررسمی از دهه 1990- 1950    38
نمودار شماره 2-4 : ساختار فرایند توانمند سازی    39
نمودار شماره 2-5: ابعاد توانمندسازی    40
نمودار شماره 2-6: تأثیر تفویض اختیارات بر توانمندسازی    40
نمودار شماره 2-7: تأثیر رضایت مبتنی بر عملکرد بر توانمندسازی    41
 نمودار شماره 2-8: تأثیر غنی سازی کارکرد اجتماعی بر توانمندسازی    41
نمودار شماره 2-9: تأثیر مدیریت مشارکتی بر توانمندسازی    41
نمودار شماره 2-10:تأثیر تیم سازی (گروه سازی) بر توانمندسازی    41
نمودار شماره 2-11: تأثیر مشارکت بر توانمندسازی    42
نمودار شماره 2-12: الگوی کلی راهبرد توانمند سازی    42
 

لینک کمکی