فایل رایگان ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مصرف کنندگان فروشگاه های پوشاک مردانه می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان فروشگاه های پوشاک مردانه می باشد که در آن رابطه تبلیغات موبایلی با قصد خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

افزایش شرایط رقابتی، سبب احساس نیاز روزافزون شرکت ها و سازمان ها به بازاریابی شده است. شرکت ها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان و شناسایی رفتار آنان، از مفروضات اصلی موفقیت شرکت ها می باشد. ادبیات بازار در سال های 1990 و 2000 مملو از توجه به محوریت مشتری بوده است و با وجود این محوریت مشتری، علمای علم بازاریابی و مدیران درخصوص ناشناخته ماندن فرآیند ذهنی مصرف کنندگان هشدار داده اند (Zaltman, 2003, 1).

 

 

در واقع، در دنیای رقابتی امروز مشتریان در كانون اصلی توجه شركت ها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی كسب مزیت رقابتی سازمان ها است . لازمه ی جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن كامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها ، انتظارات، تمایلات، تواناییها و محدودیت های آنها در خرید محصولات است . با دستیابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف كنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شركت ها از آن استفاده نمود (سالار؛ 1389؛ 1).

 

 

 

از طرف دیگر، مشریان باید از تولید شركتها و كیفیت آنها اطلاع یابند و شركتها نیز از خدمات مورد نیاز مشتریان در آینده مطلع شوند. همچنین خریداران باید برای خریدن برانگیخته شوند. برانگیختن بر پایه علم روانشناسی انجام می‌گیرد و عملكرد آن، این است كه در افكار مردم تأثیر می‌گذارد. این عملكرد در موارد زیر به تبلیغات یاری می‌كند:توجه حاصل كردن، تولید علاقه مندی، تأثیرگذاری بر آرزو ( اشتیاق ایجاد كردن )، القاء كردن ( اطمینان )، تصمیم گرفتن و عمل كردن و رضایتمندی. برای این منظور می توان از تبلیغات بهره گرفت. تبلیغات، دانش مشتریان را درباره بهترین محصولات و خدمات افزایش می‌دهد و ایشان را ترغیب به خرید محصولات و خدمات می نماید (Martnez, 2009, 306).

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق    7
1-1)    مقدمه    9
1-2)    بیان مساله    11
1-3)    اهمیت و ضرورت تحقیق    12
1-4)    اهداف تحقیق    13
1-4-1) هدف اصلی تحقیق    13
1-4-1) اهداف فرعی تحقیق    13
1-5)    سوالات تحقیق    14
1-5-1) سوال اصلی تحقیق    14
1-5-2) سوالات فرعی تحقیق    14
1-6)    چارچوب نظری تحقیق    14
شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق (Zhang et al.., 2012)    20
1-7)    فرضیه های تحقیق    21
1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    21
1-8-2) تعریف عملیاتی    23
1-9) قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق    24

 

 


فصل دوم:مبانی نظری تحقیق    25

بخش اول: رفتار مصرف کننده    26
2-1-1) مقدمه    26
2-1-2) تعریف رفتار مصرف کننده    27
2-1-2-1) عوامل موثر در رفتار مصرف کننده    29
2-1-2-2) قوانین طلایی در رفتار مصرف کننده    30
2-1-3) انواع تصمیم گیری های مصرف کننده    33
2-1-3-1) فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده    34
نمودار2-1) مراحل رفتار مصرف کننده (فیروزیان و همکاران؛ 1388)    36
شکل2-1) فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده (لشکری و نجچیان؛ 1388)    39
2-1-3-2) تصمیم گیری درباره ی خرید    39
شکل 2-2) عوامل تأثیر گذار بین قصد و تصمیم خرید مصرف کننده (کاتلر و آرمسترانگ، 1991)    40
2-1-3-3) چهار عنصر تصمیم گیری خرید مصرف کننده    41
2-1-3-4) عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مصرف کننده    42
2-1-3-5) خانواده و نقش آن در فرآیند تصمیم گیری خرید    43
2-1-4) تمایل مصرف کنندگان به خرید    44
2-1-4-1) عوامل مؤثر بر تمایل به خرید    47


بخش دوم: نیات رفتاری    50
2-2-1) تعریف نیات رفتاری    50
2-2-2) عوامل روانی و فردی مرتبط با نیات رفتاری مصرف کنندگان    51
1.    انگیزه:    52
پنج عامل اساسی در یادگیری عبارتند از:    55
همه تلقیات دارای این ویژگی های مشترک هستند:    59
2-2-3) عوامل موقعیتی مرتبط با نیات رفتاری مصرف کنندگان    61
2-2-4) عوامل آمیخته بازاریابی مرتبط با نیات رفتاری مصرف کنندگان    62
2-2-5) بررسی انگیزه های اقدام به خرید مصرف کننده    62
•    چگونگی خرید:    62
2-2-6) رفتارهای گوناگون به هنگام خرید    64
شکل 2- 4) رفتارهای گوناگون خرید ( کاتلر و آرمسترانگ، 1388، ص323)    66
2-2-7) اقدام به خرید    67
2-2-8) نیات رفتاری در تبلیغات موبایلی    70

 

بخش سوم: تبلیغات موبایلی    72
2-3-2) تاریخچه تبلیغات در ایران    73
2-3-2-1) موسسات تبلیغاتی در ایران    73
2-3-2-2) رشد کانون های تبلیغاتی و تنوع روش های تبلیغاتی    74
2-3-2-3) موسسات تبلیغاتی پس از انقلاب اسلامی    76
2-3-3) آمیخته بازاریابی و تعیین جایگاه تبلیغات    77
شکل 2-5 ) آمیخته بازاریابی وتعیین جایگاه تبلیغات درآن (محمدیان ،1388،ص 51 )    78
2-3-4) تبلیغات موبایلی    78
برخی از تعاریف تبلیغات موبایلی عبارت است از:    79
2-3-4-1) فعالیت های تبلیغات موبایلی    81
2-3-5) كانال های تبلیغات موبایلی    84
1.    کانال های تبلیغاتی آفلاین:    84
2.    تبلیغات موبایلی آنلاین    86
2-3-6) ویژگی های تبلیغات موبایلی    88
•    سودمندی ادراک شده    88
•    سهولت استفاده ادراک شده    90
•    شرایط تسهیلی    90
2-3-7) تاریخچه پیشرفت سرویس پیام کوتاه    91
2-3-8) انواع پیام كوتاه و پیام چند رسانه ای تبلیغاتی    93
2-3-8-1) نقاط قوت و ضعف پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    94
2-3-8-2) مزایای پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغاتی    94
2-3-8-3) معایب پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    96
2-3-9)  خصوصیات موبایل به عنوان ابزار  تبلیغاتی    98
2-3-10) عوامل موثر برای استفاده از تبلیغات موبایل    100
4 عامل عمده بر شرکت ها برای استفاده از تبلیغات موبایل اثر دارند که شامل موارد زیر است:    100
2-3-11) عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از تبلیغات موبایل    101

 

بخش چهارم: پیشینه تحقیق    104
مطالعات خارج از کشور:    104
مطالعات داخل کشور:    108

 

 

 


فصل سوم:روش اجرای تحقیق    110
3-1) مقدمه    111
3-2) روش تحقیق    111
ب) نحوه گردآوری دادهها    112
3-3) جامعه آماری    113
3-4) نمونه و روش نمونه گیری    113
3-5) روش و ابزار جمعآوری داده ها    115
3-5-2) ابزار جمع آوری داده ها    116
3-5-2-1) تدوین پرسشنامه (عملیاتی نمودن مدل)    117
جدول 3-1) شرح سوالات موجود در پرسشنامه    118
3-5-2-2) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه    121
3-5-2-3) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه    122
جدول 3-2) درصد آلفای متغیرها    123
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها    124

 

 


فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها    125
4-1) مقدمه    127
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    128
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان    128
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان    128
جدول4-2) سن پاسخ دهندگان    130
نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان    130
جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان    132
نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان    132
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق    134
جدول4-4) توصیف متغیر قصد خرید    134
نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر قصد خرید    134
جدول4-5) توصیف متغیر نیات رفتاری    136
نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر نیات رفتاری    136
جدول4-6) توصیف متغیر سهولت استفاده    138
نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر سهولت استفاده    138
جدول4-7) توصیف متغیرسودمندی    140
نمودار4-7) هیستوگرام  متغیرسودمندی    140
جدول4-8) توصیف متغیرشرایط تسهیلی    142
نمودار4-8) هیستوگرام  متغیرشرایط تسهیلی    142
جدول4-9) توصیف متغیرتبلیغات موبایلی    144
نمودار4-9) هیستوگرام  متغیرتبلیغات موبایلی    144
4-4)مدل های تحقیق    146
4-4-1)مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد    146
4-4-2) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری    148
4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل    150
الف)معیار RMSEA    150
ب)معیارهای  CFI ،NNFI ،NFI    151
ج)معیارGFI    152
جدول 4-10) شاخص های معنی داری و برازش مدل    153
4-5) نتایج تحلیل مسیر    154
4-6) آزمون فرضیه های تحقیق    155

 

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری    158
5-1) مقدمه    159
5-2) نتایج آمار توصیفی    159
5-2-1) توصیف متغیر های جمعیت شناختی    159
5-2-2) توصیف متغیرهای تحقیق    160
5-3) نتایج حاصل از آمار استنباطی    161
5-3-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق    161
5-4) مقایسه نتایج حاصل از تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین    163
5-5) نتیجه گیری، و پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق    164
5-6) محدودیت های تحقیق    167
5-7) ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی    168

 


پیوست    170
پیوست شماره 1: منابع و مآخذ    171
منابع لاتین:    173
پیوست شماره 2: پرسشنامه تحقیق    177
پیوست شماره 3: آلفای کرونباخ متغیرها    181
پیوست شماره 4: خروجی های نرم افزار    184
پیوست شماره 5: خلاصه وضعیت    186

لینک کمکی