فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مصرف کنندگان فروشگاه های پوشاک مردانه می باشد


توضیحات کامل :

با نگاهی به ماهیت تبلیغات موبایلی دریافته می شود كه خصوصیات ویژه آن مانند دسترسی دائم، سطح پوشش بالا و فراوانی رویت كه به دلیل ماهیت شخصی بودن تلفن همراه است، آن را در مقایسه باسایر رسانه های بازاریابی در جایگاه ویژه ای قرار می دهد.

 

 

همچنین هزینه تبلیغات از طریق پیام كوتاه به مراتب كمتر از سایر رسانه های بازاریابی است. لذا با توجه به عوامل مذكور و در نظر گرفتن این نكته كه این نوع تبلیغات اگر درست انجام نگیرد نه تنها هیچ منفعتی را به عنوان یك رسانه بازاریابی برای صاحبان صنایع نخواهد داشت بلكه مصرف كننده را به این نوع تبلیغات بی تفاوت خواهد كرد. با توجه به این نکته که در سطح کشور تحقیقی مبنی بر این موضوع که رابطه تبلیغات موبایلی بر نیات مصرف کنندگان برای پوشاک مردانه انجام نپذیرفته است و همچنین توجه به دیدگاه های کاربران تلفن های همراه که همانا مصرف کنندگان کالاها و خدمات می باشند، ضرورت بالایی دارد چرا که ماهیت شخصی این رسانه می تواند مقاومت های بالایی را از سوی کاربران آن در پذیرش تبلیغات از طریق موبایل، در برداشته باشد (chin chin et al.., 2010 ,p 8).

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان
فهرست مطالب
 

 


فصل دوم:مبانی نظری تحقیق    25

بخش اول: رفتار مصرف کننده    26
2-1-1) مقدمه    26
2-1-2) تعریف رفتار مصرف کننده    27
2-1-2-1) عوامل موثر در رفتار مصرف کننده    29
2-1-2-2) قوانین طلایی در رفتار مصرف کننده    30
2-1-3) انواع تصمیم گیری های مصرف کننده    33
2-1-3-1) فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده    34
نمودار2-1) مراحل رفتار مصرف کننده (فیروزیان و همکاران؛ 1388)    36
شکل2-1) فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده (لشکری و نجچیان؛ 1388)    39
2-1-3-2) تصمیم گیری درباره ی خرید    39
شکل 2-2) عوامل تأثیر گذار بین قصد و تصمیم خرید مصرف کننده (کاتلر و آرمسترانگ، 1991)    40
2-1-3-3) چهار عنصر تصمیم گیری خرید مصرف کننده    41
2-1-3-4) عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مصرف کننده    42
2-1-3-5) خانواده و نقش آن در فرآیند تصمیم گیری خرید    43
2-1-4) تمایل مصرف کنندگان به خرید    44
2-1-4-1) عوامل مؤثر بر تمایل به خرید    47


بخش دوم: نیات رفتاری    50
2-2-1) تعریف نیات رفتاری    50
2-2-2) عوامل روانی و فردی مرتبط با نیات رفتاری مصرف کنندگان    51
1.    انگیزه:    52
پنج عامل اساسی در یادگیری عبارتند از:    55
همه تلقیات دارای این ویژگی های مشترک هستند:    59
2-2-3) عوامل موقعیتی مرتبط با نیات رفتاری مصرف کنندگان    61
2-2-4) عوامل آمیخته بازاریابی مرتبط با نیات رفتاری مصرف کنندگان    62
2-2-5) بررسی انگیزه های اقدام به خرید مصرف کننده    62
•    چگونگی خرید:    62
2-2-6) رفتارهای گوناگون به هنگام خرید    64
شکل 2- 4) رفتارهای گوناگون خرید ( کاتلر و آرمسترانگ، 1388، ص323)    66
2-2-7) اقدام به خرید    67
2-2-8) نیات رفتاری در تبلیغات موبایلی    70

 

بخش سوم: تبلیغات موبایلی    72
2-3-2) تاریخچه تبلیغات در ایران    73
2-3-2-1) موسسات تبلیغاتی در ایران    73
2-3-2-2) رشد کانون های تبلیغاتی و تنوع روش های تبلیغاتی    74
2-3-2-3) موسسات تبلیغاتی پس از انقلاب اسلامی    76
2-3-3) آمیخته بازاریابی و تعیین جایگاه تبلیغات    77
شکل 2-5 ) آمیخته بازاریابی وتعیین جایگاه تبلیغات درآن (محمدیان ،1388،ص 51 )    78
2-3-4) تبلیغات موبایلی    78
برخی از تعاریف تبلیغات موبایلی عبارت است از:    79
2-3-4-1) فعالیت های تبلیغات موبایلی    81
2-3-5) كانال های تبلیغات موبایلی    84
1.    کانال های تبلیغاتی آفلاین:    84
2.    تبلیغات موبایلی آنلاین    86
2-3-6) ویژگی های تبلیغات موبایلی    88
•    سودمندی ادراک شده    88
•    سهولت استفاده ادراک شده    90
•    شرایط تسهیلی    90
2-3-7) تاریخچه پیشرفت سرویس پیام کوتاه    91
2-3-8) انواع پیام كوتاه و پیام چند رسانه ای تبلیغاتی    93
2-3-8-1) نقاط قوت و ضعف پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    94
2-3-8-2) مزایای پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغاتی    94
2-3-8-3) معایب پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    96
2-3-9)  خصوصیات موبایل به عنوان ابزار  تبلیغاتی    98
2-3-10) عوامل موثر برای استفاده از تبلیغات موبایل    100
4 عامل عمده بر شرکت ها برای استفاده از تبلیغات موبایل اثر دارند که شامل موارد زیر است:    100
2-3-11) عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از تبلیغات موبایل    101

 

بخش چهارم: پیشینه تحقیق    104
مطالعات خارج از کشور:    104
مطالعات داخل کشور:    108

 

 

 

منابع

 

 

 

 

لینک کمکی