فایل رایگان پرسشنامه ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان :

دید کلی :
هدف از این پرسشنامه ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مصرف کنندگان فروشگاه های پوشاک مردانه می باشد


توضیحات کامل :

ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان عنوان پایان نامه ایست که پرسشنامه حاضر برای آن تهیه و تدارک دیده شده است.پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل دو بخش مشخصات فردی و اجتماعی و سوالات اختصاصی به شرح ذیل می باشد .

 


الف) مشخصات فردی و اجتماعی : . در بخش اول سوالاتی در خصوص مشخصات فردی و اجتماعی پاسخ دهنده شامل: جنسیت، سن و میزان تحصیلات پاسخدهندگان مطرح شده است .

 


ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل 30 سوال در طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است .در این تحقیق تبلیغات موبایلی با ابعاد (سهولت استفاده، سودمندی و شرایط تسهیلی) به عنوان متغیر مستقل، نیات رفتاری مشتریان به عنوان متغیر واسطه و قصد خرید مشتریان به عنوان متغیر وابسته برگزیده و جهت سنجش این ابعاد سوالاتی به صورت زیر طرح گردیده است که سوالات مطرح شده، در قالب پرسشنامه ارائه گردید.

 

 

 

ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه رابطه تبلیغات موبایلی با قصد خرید مصرف کنندگان:

نام متغیر   تعداد سوالات
قصد خرید   8
نیات رفتاری   5
تبلیغات موبایلی   5
سهولت استفاده    3
سودمندی           4
شرایط تسهیلی     5

 

 

لینک کمکی