فایل رایگان مبانی نظری ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان مبانی نظری ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در شهرستان نیر می باشد


توضیحات کامل :

این نوشتار فصل دوم پایان نامه گردشگری روستایی با عنوان ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر می باشد.در این فصل از پایان نامه به بررسی دیدگاه دانشمندان مختلف در خصوص مباحث مرتبط با توریسم (گردشگری) روستایی پرداخته شده است.

 

 

این مباحث شامل: تعاریف و مفاهیم مرتبط با گردشگری روستایی، انواع گردشگری روستایی، پیشینه تاریخی گردشگری روستایی، كاربرد گردشگری روستایی در برخی كشورها، اثرات و پی آمدهای گردشگری در نواحی روستایی می‌باشند و در انتهای این فصل به بررسی مطالعات تجربی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر
فهرست مطالب


2-    فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق    11
2-1-    گردشگری روستایی    11
2-2-    تعریف گردشگری روستایی    12
2-2-1-    گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی)    13
2-3-    قلمرو گردشگری روستایی    14
2-4-    انواع گردشگری روستایی    16
2-4-1-    گردشگری طبیعی/ روستایی    16
2-4-2-    گردشگری فرهنگی/ روستایی    16
2-4-3-    اكوتوریسم    16
2-4-3-1-    اكوتوریسم به عنوان یك مفهوم    17
2-4-4-    گردشگری دهکده‌ای    18
2-4-5-    گردشگری كشاورزی    18
2-4-6-    گردشگری مزرعه    19
2-4-7-    گردشگری سبز    19
2-5-    اثرات توسعه گردشگری روستایی    20
2-6-    گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی    23
2-7-    گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی    30
2-8-    پیشینه تاریخی گردشگری روستایی    31
2-9-    گردشگری روستایی در تجارب جهانی    34
2-9-1-1-    گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریكا (ایالت یوتا)    35
2-9-1-2-    گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان    36
2-9-1-3-    طرح «تاركا» در انگلستان    37
2-9-1-4-    گردشگری روستایی در اسپانیا    39
2-9-1-5-    گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند    40
2-10-    مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق    43


   منابع:    

 

 


فایل رایگان مبانی نظری ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر
فهرست جداول
جدول (‏2 1(گستره فعالیت‌های تفریحی جهانگردی در حومه شهر    15
جدول (‏2 2) اهداف گردشگری سبز    20
جدول (‏2 3) پیامدهای اقتصادی گردشگری بر روی سكونتگاه های روستایی    22
جدول (‏2 4) پیامدهای اجتماعی- فرهنگی گردشگری بر روی سکونتگاه‌های روستایی    22
جدول (‏2 5) پیامدهای منفی توسعه گردشگری برای محیط    22
جدول (‏2 6) مثال‌هایی از معیارهای متفاوت ملی برای تعریف مناطق روستایی    26
جدول (‏2 7) گستره فعالیت‌های تفریحی در توریسم روستایی    27
جدول (‏2 8) ملاحظات توریسم روستایی    27
 

 

فایل رایگان مبانی نظری ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر
فهرست اشکال

شکل (‏2 1) مدل مفهومی از گردشگری عشایری    14
شکل (‏2 2( جایگاه اكوتوریسم در فرآیند توسعه پایدار گردشگری    18
شکل (‏2 3) سلسله مراتب آگری توریسم (گردشگری كشاورزی)‏(منبع: 1999 clark)    25
 

لینک کمکی