فایل رایگان پروپوزال ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان پروپوزال ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در شهرستان نیر می باشد


توضیحات کامل :

این پروپوزال در مورد گردشگری روستایی با عنوان ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر می باشد.  این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. به این ترتیب در راستای سؤالات و فرضیه های تحقیق، ابتدا با هدف توصیف عینی، واقعی یعنی شرایطی كه در منطقه است پرداخته شده است و در مرحله بعد از روش تحلیلی استفاده گردیده است. در عین حال این تحقیق به لحاظ هدف جزو تحقیقات كاربردی است كه یافته های آن می‌تواند در جهت توسعه گردشگری روستایی منطقه مورد مطالعه قابل استفاده باشد. برای تنظیم چارچوب نظری این پژوهش از نظریات، مفاهیم مرتبط و مقالات مرتبط در رابطه با موضوع پژوهش استفاده شده است. 

 

 

 

روش گردآوری اطلاعات، با توجه به ماهیت مطالعه تحقیق به دو صورت كتابخانه ای و میدانی بوده و با توجه به ضرورت در هر یك از مراحل تحقیق، یكی از این دو روش و یا هر دو، مورد استفاده قرارگرفته است. در این پژوهش برای دستیابی به اهداف مورد نظر پژوهش و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه استفاده گردیده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفته است. داده‌های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای آزمون فرضیات از تکنیک های آماری T-Test و اسپیرمن استفاده شده است.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مردم محلی روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیر، گردشگران و مسئولان می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر
فهرست مطالب
1-    فصل اول: کلیات تحقیق    2
1-1-    بیان مسئله    2
1-2-    سؤال های پژوهش    3
1-3-    فرضیه های تحقیق    3
1-4-    ضرورت و اهمیت تحقیق    4
1-5-    اهداف تحقیق    5
1-6-    محدوده مورد مطالعه    5
1-7-    موانع و محدودیت    6
1-8-    بهره وران تحقیق    6
1-9-    روش تحقیق    6
1-10-    فرایند تحقیق    7
1-11-    مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق    9

روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه    50
3-1-    روش شناسی تحقیق    50
3-1-1-    مدل تحلیل SWOT    50
3-1-2-    آزمون آماری اسپیرمن    51
3-1-3-    آزمون T-Test    51
3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر    52
3-3-    ویژگی‌های جمعیتی    53
3-3-1-    جمعیت    53
3-4-    وجه تسمیه نیر    54
3-4-1-    فرهنگ، زبان و دین    55
3-4-2-    اوضاع اقتصادی شهرستان نیر    55
3-4-2-1-    زراعت و دامداری    55
3-4-2-2-    شیلات        56
3-4-2-3-    صنعت و معدن        56
3-4-2-4-    خدمات و گردشگری    57
3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی    58
3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر    60
3-7-    جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر    65
3-7-1-    تپه‌های قره شیران    67
3-7-2-    سنگ‌نبشته‌های اورارتویی    67
3-7-3-    رباط سنگی شاه عباسی    67
3-7-4-    سنگ افراشته‌های تاریخی میمند    68
3-7-5-    قبرستان اسلامی قره‌شیران    68
3-7-6-    قلعه بوینی یوغون    68
3-7-7-    فرهاد كُهُلی یا غار فرهاد    69
3-7-8-    قیرمیزی كورپی یا پل قرمز    69
3-8-    بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری    71

منابع

 

لینک کمکی