فایل رایگان پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دكتر محمد پارسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دكتر محمد پارسا :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دكتر محمد پارسا ، در قالب ppt و در 343 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: عوامل مؤثر در یادگیری، فصل دوم: زمینه های یادگیری، فصل سوم: نظریه پیوندگرایی، فصل چهارم: نظریه بازتابی، فصل پنجم: نظریه رفتارگرایی، فصل ششم: نظریه كاهش سایق فصل هفتم: شرطی شدن مجاورتی، فصل هشتم: شرطی شدن عامل، فصل نهم: نظریه یادگیری گالشت


توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دكتر محمد پارسا، در قالب  ppt و در 343 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

فصل اول: عوامل مؤثر در یادگیری

تعریف یادگیری

ماهیت یادگیرى‏

شرایط مهم یادگیرى

هدف

رشد طبیعی 

هوش

اهمیت محیط

اهمیت وراثت

حافظه

اهمیت توجه

پاداش و تقویت

تنبیه و اضطراب                         

طرح آموزشی

بنیادهاى یادگیرى‏

نقش مدارس در یادگیری ‏

ارتباط یادگیرى با نظریه‏ها ‏

روشهای دوگانه یادگیری

 

فصل دوم: زمینه های یادگیری  

بنیاد فلسفی نظریه ها 

نظریه‏هاى یادگیرى و آموزشى

پیشینه نظریه‏هاى یادگیرى‏

ورزش روانى

شكوفایى طبیعى

اندریافت‏                                                                              

بنیادهاى تداعى‏گرایى‏

 

فصل سوم: نظریه پیوندگرایی

تجربه‏گرایى‏

قانونهاى نظریه پیوندگرایى‏

قانون تمرین

قانون آمادگى

كاربرد آموزشى نظریه پیوندگرایى‏

اهمیت‏گیرایى

اهمیت آمادگی

اهمیت تمرین

نقش گسترش اثر

نقش هوش در یادگیرى

 

فصل چهارم: نظریه بازتابی  

طرح آزمایش‏

خاموشى‏

شرطى شدن مجدد

شرطى شدن در سطح بالاتر

كاربردهاى آموزشى نظریه بازتابى

كاربرد آموزشى تخصیص محرك‏

كاربرد آموزشى خاموشی ‏

كاربرد آموزشى شرطى شدن در سطح بالاتر

                                                                                           

فصل پنجم: نظریه رفتارگرایی  

انسان از دیدگاه واتسون‏                                                         

سخن‏گویى از دیدگاه واتسون

نقش محیط در رفتار

یادگیرى از دیدگاه واتسون‏

 

فصل ششم: نظریه كاهش سایق 

فرضیه‏ها و شرایط لازم براى یادگیرى‏

تقویت و سایق نخستین‏

تقویت و سایق ثانوى‏

سلسله مراتب خانواده عادتها

جابه‏جایى رفتارها و ارزشها

كاربرد فرضیه‏هاى هال در آموزش

 

فصل هفتم: شرطی شدن مجاورتی  

اعمال و حركات‏

اصل پس‏آیندى

كاربردهاى آموزشى نظریه مجاورتى

آموزش خصوصى و عمومى‏

چگونه درس را باید پایان داد

آموختن و انجام دادن‏

 

فصل هشتم: شرطی شدن عامل  

اهمیت تقویت و انواع آن‏

تقویت‏كننده‏هاى نخستین‏

تقویت‏كننده‏هاى ثانوی‏

تقویت‏كننده‏هاى مثبت و منفی ‏

تنبیه از نظر تقویت‏

كنترل محرك

تخصیص یا تمیز محرك

تفكیك پاسخ

خاموشی عامل

برنامه های تقویت

تقویت نسبت ثابت

تقویت نسبت متغیر

تقویت فاصله‏دار ثابت‏

تقویت فاصله‏دار متغیر

بعضى شیوه‏هاى تغییر رفتار

تقریبهاى تدریجى‏

اصل پریماك   

كاربرد آموزشى شرطى شدن عامل

آموزش برنامه ای

 

فصل نهم: نظریه یادگیری گالشت   

پدیده فای

تصویر و زمینه

قانونهای سازماندهی 

قانون فراگیری 

قانون مجاورت 

قانون مشابهت

قانون بستگی  

قانون نیك پیوستگی 

نظریه اثر 

یادگیری از نظر گشتالت  

ادراك

نقش بینش در یادگیری

كاربرد نظریه گشتالت در آموزش 

 

فصل دهم: نظریه میدان شناختی    

نسبی بودن ادراك

هدفمندی 

شخص

فضای زندگی

محیط روانی

رفتار

اهمیت نظریه میدانی در یادگیری

متغیرهای ساخت شناختی

تفكیك

تعمیم

نوسازی

كاربرد آموزشى نظریه میدان شناختى

وظیفه آموزشی معلم

 

فصل یازدهم: نظریه رشد نگر یا شناخت شناسی تكوینی

دوره‏هاى مختلف رشد از دیدگاه پیاژه‏

دوره حسى و حركتى

دوره قبل از عملیات عینی  

دوره عملیات عینی

دوره عملیات صوری

اهمیت مرحله های رشد

یادگیری از دیدگاه پیاژه

محتوا

ساخت

سازش

كاربرد آموزشی نظریه رشدنگر

 

فصل دوازدهم: نظریه مفهوم گرایی ابزاری  

تاثیر رشد و یادگیری در سازش

نقش انگیزش در یادگیری

هدفهای آموزشی از دیدگاه برونر 

كاربرد نظریه مفهوم‏گرایى ابزارى در آموزش

 

فصل سیزدهم: یادگیری معنادار كلامی       

ساخت شناختی  

فراگیری

چگونگی فراگیری   

یادآوری و فراموشی

آموزشی نمایشی از دیدگاه آزوبل    

پیش سازماندهنده ها    

اهمیت آمادگی     

كاربرد آموزشی نظریه معنادار  

 

فصل چهاردهم: نظریه شناخت اجتماعی      

چهارچوب ادراكی 

تعامل دوسویه 

یادگیری كاروری و جانشینی  

یادگیری و عملكرد  

اهمیت تقلید در یادگیری

جنبه غریزی تقلید

جنبه رشدی تقلید

جنبه شرطی تقلید

جنبه رفتار ابزاری تقلید

مشاهده فرایندهای الگویی

كاركردهای الگوبرداری

 

فصل پانزدهم: اختلالهای یادگیری        

عقب ماندگان ذهنی

ویژگیهای شاگردان عقب مانده 

ناتوانیهای یادگیری    

اختلالهای عاطفی 

ویژگیهای اختلالهای عاطفی        

اختلالهای ارتباطی     

اختلالهای گفتاری      

نقش معلم در اختلالهای گویایی       

اختلالهای زبانی       

اختلالهای بدنی       

آسیبهای شنوایی       

فلج مغزی       

اختلالهای صرعی        

نابرخورداریهاى فرهنگى و اقتصادى

زمینه‏هاى نابرخوردارى كودكان

عادی سازی

ادغام اجتماعی شاگردان معلول

نكته های مهم برای معلمان كودكان استثنایی

نگرش

سنجش

آموزش 

 

فصل شانزدهم: انتقال یادگیری

انتقال مثبت

نظریه تعمیم

آموختن برای آموختن

پیش سازماندهنده ها 

انتقال منفی 

بازداری فراگرد و واگرد 

مزاحمت عادت  

تعمیم نادرست   

نقش معلم در انتقال یادگیری    

 

فصل هفدهم: پردازش آگاهی یا یادآوری و فراموشی

توجه ارادی و غیر ارادی

ماهیت محركها

انگیزه شخصی برای توجه

ادراك

معنادار بودن محركها

روشن بودن منظور

تاثیر انتظار

اثر زمینه

ادراك كامل

حافظه 

حافظه حسی

رهیافت پردازش آگاهی

حافظه كوتاه مدت

تقطیع

حافظه دراز مدت 

رمز گردانی

سازماندهی

شرح و بسط

طرحواره

بازیافت

فراموشی

رمزگردانی

اندوزش

تباهی

تداخل

بازداری فراگرد

ناتوانی در بازیافت

سركوبی

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت"  کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دكتر محمد پارسا " می باشد که در حجم 343 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

لینک کمکی