فایل رایگان مبانی نظری تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان مبانی نظری تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی EP می باشد.


توضیحات کامل :

لین(lane،1994) گردشگری روستایی را چنین تعریف می کند: فعالیتهای توریستی که در روستا صورت می‎گیرد. مدل پتانسیل اکوتوریستی EP یک مدل سطح بندی در صنعت گردشگری بوده که براساس آن می توان با در نظر گرفتن (پنج مؤلفه) برای ارزیابی وسطح بندی جاذبه های تاریخی و طبیعی در یک منطقه به مطالعه پرداخت كه پنج مؤلفه فوق عبارتند از: جذابیت های پیرامونی، امكانات رفاهی، خدمات فرهنگی، دسترسی و اجتماعات محلی می باشد.

 

 

 

ما در این پایان نامه به تحلیل و تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی EP می پردازیم.در این تحقیق با استفاده از یک مدل ارایه شده بنام مدل Ep توسط منبع فوق پنج مولفه برای ارزیابی و سطح‎بندی جاذبه‎های گردشگری شهرستان رضوانشهر در نظر گرفته شده است که عبارتند از جذابیتهای پیرامونی، امکانات رفاهی، خدمات فرهنگی، دسترسی مناسب و اجتماعات محلی می باشد. سپس بعد از معرفی هریک از جاذبه های گردشگری شهرستان بطور جداگانه هریک که دارای مولفه های فوق باشد دارای امتیاز مثبت وهر یک که مولفه های فوق را نداشته باشد دارای امتیاز منفی می باشد. البته هریک از مولفه‎ها دارای زیرشاخه‎هایی بوده که در جدول آورده شده است. با استفاده از فرمول زیر جاذبه‎های گردشگری شهرستان رضوانشهر را مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    3
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 توریسم و گردشگری    13
2-2 تعریف اصطلاحات توریسم    15
2-3  طبقه‏بندی انواع توریسم    18
2-4 اشكال عمده توریسم    20
2-4-1 توریسم طبیعت یا اكوتوریسم    20
2-4-1-1 توریسم اقلیمی (كلیماتوریسم)    20
2-4-1-2 توریسم ساحلی    21
2-4-1-3 توریسم كوهستان و برف شهرها    22
2-4-1-4 توریسم جنگل    23
2-4-1-5 توریسم كویر و بیابان    23
2-4-1-6 توریسم آبهای معدنی و آبهای گرم    23
2-4-1-7  توریسم درمانی    24
2-4-1-8 توریسم ورزشی    24
2-5 گردشگری روستایی    24
2-5-1 محدوده گردشگری روستایی    25
2-5-2 اصول کلی برای گردشگری در روستا    28
2-5-3 فواید توسعه گردشگری روستایی    29
2-5-4 آسیب های توسعه گردشگری روستایی    32
2-5-5 خدمات گردشگری روستایی    35
2-5-6 فراورده کلی گردشگری روستایی    36
2-6 زیربناهای صنعت توریسم    37
2-7 عوامل موفقیت كشورها در جلب توریسم    38
2-8  اثرات گردشگری    41
2-9 اثرات زیست محیطی    42
2-10 اثرات اقتصادی گردشگری    47
2-11 اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری    51
2-12 اثرات سیاسی توسعه گردشگری    55
2-13 نظریه های گردشگری    56
2-13-1 نظرات قضایی    56
2-13-2 نظرات تولیدی    56
2-13-3 نظرات تاریخی    57
2-13-4 نظرات مدیریتی    57
2-13-5 نظرات اقتصادی    58
2-13-6 نظرات جامعه شناسی    58
2-14 مکاتب گردشگری    60
2-14-1 مکتب آمریکا    60
2-14-2 مکتب کانادا    60
2-14-3 مکتب انگلیس    61
2-14-4 مکتب استرالیا    61
2-15 پیشینه تحقیق    62


منابع و مأخذ    

 

 

لینک کمکی