فایل رایگان راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه ارائه فایل رایگان راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی در شهرستان نیر می باشد


توضیحات کامل :

گردشگری روستایی شامل هر نوع فعالیت تفریحی و گذران اوقات فراغت است. با دریافت خدماتی از قبیل غذا، محل اقامت و محصولات محلی از ساکنان محلی در مکانی که از نظر قوانین و مقررات جاری کشور یا از نظر ماهیت اقتصادی و فرهنگی روستا محسوب می‌شود (افتخاری و قادری، 27:1381). هدف از این پایان نامه ارائه راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی در شهرستان نیر می باشد.

 

 

 

پایان نامه توسعه گردشگری روستایی شامل 5 فصل به شریح زیر است:

فصل اول:  کلیات تحقیق که در آن به بیان مساله و ضرورت تحقیق می پردازیم و اهداف و سوالات را بیان میکنیم و به تشریح متغییرهای می پردازیم. در ادامه به فرآیند تحقیق و بهره وران از این پژوهش خواهیم پرداخت.

 

 


فصل دوم : پیشینه و مبانی نظری تحقیق : در ابتدا به تعریف گردشگری روستایی و قلمرو آن خواهیم پرداخت. در ادامه تشریح انواع گردشگری روستایی  خواهیم داشت. در مبحث بعدی ماهیت و مفهوم اكوتوریسم بصورت کامل بررسی می شود. در بخش بعدی از این فصل به اثرات توسعه گردشگری روستایی و ارائه راهبردها خواهیم پرداخت. به پیشینه تاریخی گردشگری روستایی و تجارت در آن می پردازیم و در آخر گردشگری روستایی در چند کشور وارسی میکنیم.

 

 

 


 فصل سوم : روش اجرای تحقیق ، مواد وروش: به ابزار و روش گردآوری می پردازیم. به متغیر های تحقیق و جامعه آمار می پردازیم و در ادامه بصورت کامل ویژگی کالیدی و جغرافیایی منطقه رو مورد برسی قرار می دهیم. در آخر نیز موارد زیر تشریح می شوند:

 

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق 
 

 


فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی
فهرست مطالب
1-    فصل اول: کلیات تحقیق    2
1-1-    بیان مسئله    2
1-2-    سؤال های پژوهش    3
1-3-    فرضیه های تحقیق    3
1-4-    ضرورت و اهمیت تحقیق    4
1-5-    اهداف تحقیق    5
1-6-    محدوده مورد مطالعه    5
1-7-    موانع و محدودیت    6
1-8-    بهره وران تحقیق    6
1-9-    روش تحقیق    6
1-10-    فرایند تحقیق    7
1-11-    مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق    9

 


2-    فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق    11
2-1-    گردشگری روستایی    11
2-2-    تعریف گردشگری روستایی    12
2-2-1-    گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی)    13
2-3-    قلمرو گردشگری روستایی    14
2-4-    انواع گردشگری روستایی    16
2-4-1-    گردشگری طبیعی/ روستایی    16
2-4-2-    گردشگری فرهنگی/ روستایی    16
2-4-3-    اكوتوریسم    16
2-4-3-1-    اكوتوریسم به عنوان یك مفهوم    17
2-4-4-    گردشگری دهکده‌ای    18
2-4-5-    گردشگری كشاورزی    18
2-4-6-    گردشگری مزرعه    19
2-4-7-    گردشگری سبز    19
2-5-    اثرات توسعه گردشگری روستایی    20
2-6-    گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی    23
2-7-    گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی    30
2-8-    پیشینه تاریخی گردشگری روستایی    31
2-9-    گردشگری روستایی در تجارب جهانی    34
2-9-1-1-    گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریكا (ایالت یوتا)    35
2-9-1-2-    گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان    36
2-9-1-3-    طرح «تاركا» در انگلستان    37
2-9-1-4-    گردشگری روستایی در اسپانیا    39
2-9-1-5-    گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند    40
2-10-    مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق    43

 

3-    فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه    50
3-1-    روش شناسی تحقیق    50
3-1-1-    مدل تحلیل SWOT    50
3-1-2-    آزمون آماری اسپیرمن    51
3-1-3-    آزمون T-Test    51
3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر    52
3-3-    ویژگی‌های جمعیتی    53
3-3-1-    جمعیت    53
3-4-    وجه تسمیه نیر    54
3-4-1-    فرهنگ، زبان و دین    55
3-4-2-    اوضاع اقتصادی شهرستان نیر    55
3-4-2-1-    زراعت و دامداری    55
3-4-2-2-    شیلات        56
3-4-2-3-    صنعت و معدن        56
3-4-2-4-    خدمات و گردشگری    57
3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی    58
3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر    60
3-7-    جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر    65
3-7-1-    تپه‌های قره شیران    67
3-7-2-    سنگ‌نبشته‌های اورارتویی    67
3-7-3-    رباط سنگی شاه عباسی    67
3-7-4-    سنگ افراشته‌های تاریخی میمند    68
3-7-5-    قبرستان اسلامی قره‌شیران    68
3-7-6-    قلعه بوینی یوغون    68
3-7-7-    فرهاد كُهُلی یا غار فرهاد    69
3-7-8-    قیرمیزی كورپی یا پل قرمز    69
3-8-    بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری    71

 

4-    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته های تحقیق    75
4-1-    توصیف کل جمعیت پژوهش    75
4-2-    طبقه بندی داده ها بر حسب مؤلفه ها    77
4-3-    سنجش روایی و پایایی داده های به دست آمده به تفکیک گروه های پژوهش    80
4-3-1-    سنجش روایی    80
4-3-2-    آزمون پایایی    80
4-4-    آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر    83
4-4-1-    سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر    83
4-4-2-    سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر    83
4-4-3-    سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی    84
4-4-4-    سنجش میزان جاذبه های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه    85
4-5-    تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT    85
4-5-1-    عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر    86
4-5-2-    عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی    88

 

5-    فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات    94
5-1-    بحث و نتیجه گیری    94
5-2-    آزمون فرضیه های تحقیق    96
5-3-    تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی    100
5-4-    پیشنهادات پژوهش    101

 


6-    منابع:    102
7-    پیوستها و ضمائم    105


 

 

 


فایل رایگان راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی
فهرست جداول
جدول (‏2 1(گستره فعالیت‌های تفریحی جهانگردی در حومه شهر    15
جدول (‏2 2) اهداف گردشگری سبز    20
جدول (‏2 3) پیامدهای اقتصادی گردشگری بر روی سكونتگاه های روستایی    22
جدول (‏2 4) پیامدهای اجتماعی- فرهنگی گردشگری بر روی سکونتگاه‌های روستایی    22
جدول (‏2 5) پیامدهای منفی توسعه گردشگری برای محیط    22
جدول (‏2 6) مثال‌هایی از معیارهای متفاوت ملی برای تعریف مناطق روستایی    26
جدول (‏2 7) گستره فعالیت‌های تفریحی در توریسم روستایی    27
جدول (‏2 8) ملاحظات توریسم روستایی    27
جدول (‏3 1) جمعیت ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان نیر در سال 1385    53
جدول (‏3 2) سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی به تفكیك نقاط شهری و روستایی در سال 1387‏    57
جدول (‏3 3) تقسیم بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان نیر    63
جدول (‏3 4) وضعیت مراکز مهم گردشگری و جاذبه‌های تاریخی شهرستان نیر ‏    70
جدول (‏4 1) مؤلفه توانهای طبیعی و سؤال های مورد نظر آن    77
جدول (‏4 2) مؤلفه وضعیت مدیریت عوامل مؤثر در گردشگری و سؤال های مورد نظر آن    78
جدول (‏4 3) مؤلفه توانهای فرهنگی و سؤال های مورد نظر آن    78
جدول (‏4 4) مؤلفه وضعیت زیرساخت شهرستان نیر و سؤالهای مورد نظر آن    78
جدول (‏4 5) مؤلفه عوامل کلی در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر و سؤالهای مورد نظر آن    79
جدول (‏4 6) گروههای مورد مطالعه برای سنجش استعداد گردشگری شهرستان نیر برای توسعه گردشگری روستایی    79
جدول (‏4 7) آزمون آلفای كرونباخ برای گویه های نظرات مسئولین نسبت به مؤلفه های استعداد گردشگری روستایی    81
جدول (‏4 8) آزمون آلفای كرونباخ برای گویه های نظرات مردم نسبت به مؤلفه های استعداد گردشگری روستایی    82
جدول (‏4 9) آزمون آلفای كرونباخ برای گویه های نظرات گردشگران نسبت به مؤلفه های استعداد گردشگری روستایی    82
جدول (‏4 10) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی مؤلفه های پژوهش از دیدگاه مسئولان    83
جدول (‏4 11) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی آیتم‌های پژوهش از دیدگاه مردم    84
جدول (‏4 12) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی مؤلفه های پژوهش از دیدگاه گردشگران    84
جدول (‏4 13) میزان T به دست آمده برای اندازه گیری گروههای مورد مطالعه در خصوص جاذبه های گردشگری    85
‏جدول (‏4 14) ماتریس نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر    86
جدول (‏4 15) ماتریس عوامل تأثیرگذار بیرونی موثر بر توسعه گردشگری روستایی    88
جدول (‏5 1) نتیجه آزمون اسپیرمن برای سنجش رابطه بین عملکرد استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی    97
جدول (‏5 2) نتیجه آزمون اسپیرمن از دیدگاه مردم در بیان ارتباط استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی    98
جدول (‏5 3) نتیجه آزمون اسپیرمن برای استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی از دید مسئولان    98
جدول (‏5 4) نتیجه آزمون اسپیرمن برای استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی از دید گردشگران    99
 

 

فایل رایگان راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی
فهرست اشکال

شکل (‏2 1) مدل مفهومی از گردشگری عشایری    14
شکل (‏2 2( جایگاه اكوتوریسم در فرآیند توسعه پایدار گردشگری    18
شکل (‏2 3) سلسله مراتب آگری توریسم (گردشگری كشاورزی)‏(منبع: 1999 clark)    25
شکل (‏3 1) موقعیت شهرستان نیر روی نقشه ایران و استان اردبیل (مأخذ: نگارنده، 1392)    52
شکل (‏3 2) تقسیمبندی جاذبه ها    59
شکل (‏4 1) فضای گردشگری بولاخلار در نزدیکی شهر نیر    90
شکل (‏4 2) پل تاریخی شهر نیر از دیگر جاذبه های گردشگری این شهرستان    90
شکل (‏4 3) جاذبه های تاریخی و طبیعی روستای نمونه گردشگری شهرستان نیر (کورعباسلو و قلعه بوینی یوغن)    91
شکل (‏4 4) غارهای موجود در سطح شهرستان نیر    91
شکل (‏4 5) خروج آب فواره‌های معدنی از دل کوه    92
شکل (‏4 6) وجود رودخانه های خروشان و پرآب با طبیعت بکر آن    92

 


فایل رایگان راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی
فهرست نمودار
نمودار (‏1 1) نمودار فرایند پژوهش حاضر    8
نمودار (‏4 1) نمودار گروههای مورد مطالعه شده    75
نمودار (‏4 2) نمودار گروههای سنی افراد مورد مطالعه شده    76
نمودار (‏4 3) گروههای جنسی نمونه مورد مطالعه شده    76
نمودار (‏4 4) وضعیت تحصیلات گروههای مورد مطالعه شده    77

 

لینک کمکی