فایل رایگان پروپوزال نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری می باشد


توضیحات کامل :

این پروپوزال شبکه های اجتماعی با عنوان نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی در مشارکت سیاسی می باشد.

 

 سایتهای اجتماعی شبكه ساز بر روی اینترنت هر لحظه بر تعداد كاربران خود می افزایند و محبوبیت آنها به شكل چشمگیری بویژه در میان جوانان و نوجوانان در حال افزایش است. این سایتها راههای نوینی را برای مشاركت سیاسی در اختیار كاربرانشان قرار می دهند و بواسطه انعطاف پذیری و آزادی عمل كاربران از كارایی به مراتی بالاتری به نسبت شبكه های اجتماعی سنتی و خارج از شبكه برخوردارند اما اینكه این شبكه ها بیشتر بر چه بخشها و سطوحی از مشاركت سیاسی اثر گذارند به عوامل خارج از شبكه ای بستگی دارد كه خود موضوع بحثی جداگانه و البته بسیار حائز اهمیت است.

 

 

نگارنده امیدوار است تا در آینده ای نزدیک بتواند تا در قالب یک مقاله به بررسی این عوامل بپردازد. ما بر این باوریم که شبكه های اجتماعی مجازی و بویژه سایتهای اجتماعی پشتیبانی کننده این شبکه ها در فضای مجازی از توانایی بالقوه برای تاثیرگذاری بر سطوح مختلف مشاركت سیاسی برخوردارند و چگونگی استفاده كاربرانشان از آنها كه خود به مجموعه ای از عوامل بیرونی بستگی دارد جهت تاثیرگذاری این شبكه ها را تعیین می كند. 

 


 


 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم
فهرست مطالب
چکیده               14
فصل اول: مقدمات و کلیات         15
بیان مساله15                                  
         اهمیت پژوهش                             17
نتیجه و کاربرد پژوهش                 17
پیشینه تحقیق                                 18
سئوال اصلی                                  25
فرضیه اصلی                                 25
فرضیه رقیب                                 25
تعریف مفاهیم                              25
متغیرها                                         28
روش تحقیق                                 28
جامعه آماری پژوهش                   28                                    
روش نمونه گیری و حجم نمونه    28
پایایی پرسش نامه                          31
چارچوب نظری                            32       


                 
فایل رایگان پروپوزال نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم
فهرست منابع    


 

لینک کمکی