فایل رایگان بررسی اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح می باشد که در گفتار نخست وجود اراده در عقد نکاح صحبت می شود. در گفتار دوم اعلام اراده در عقد بحث می شود. در گفتار سوم توافق اراده (ایجاب و قبول) بررسی می شود. در گفتار چهارم نیز عیب تراضی (اشتباه)به بحث گذاشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح
فهرست مطالب
 اختلاف طرفین در نوع عقد     
مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن    
گفتار نخست: وجود اراده     
بند - تحلیل روانی اراده    
بند - معنی قصد و رضا    
الف:رضا    
ب: قصد    
بند - تفکیک قصد و رضا    
بند - مفهوم اراده     
بند - اوصاف اراده    
بند - اراده باطنی و ظاهری    
بند - موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی    
بند - قراردادهای صوری    
گفتار دوم: اعلام اراده    
بند - لزوم اعلام اراده    
بند - مفهوم اعلام اراده    
بند - چگونگی اعلام اراده    
الف: اعلام صریح    
ب: اعلام ضمنی    
بند - وسایل اعلام اراده    
بند - سکوت و بیان اراده    
بند - مواردی که سکوت نشانه رضا است.    
گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)    
بند اول: ایجاب     
الف: معنی لغوی ایجاب     
ب: معنی اصطلاحی ایجاب    
ج: شرایط ایجاب    
د: ایجاب عام:    
و- ایجاب ملزم    
هـ- زوال ایجاب     
- رد ایجاب     
- رجوع گوینده ایجاب     
- مرگ و حجر یکی از طرفین     
- ایجاب متقابل    
- سپری شدن مدت ایجاب     
- از بین رفتن موضوع معامله     
- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است    
بند دوم: قبول:    
الف: مفهوم قبول     
ب: لزوم مطلق بودن قبول    
ج: توالی ایجاب و قبول    
د: مسبوق نبودن به رد    
و: بقای موضوع عقد    
ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض    
ی- رعایت تشریفات قبول    
گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)    
بند - تعریف اشتباه    
بند - مفهوم اشتباه    
بند - شرایط تأثیر اشتباه    
الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد.    
ب: اشتباه عمده باشد.    
بند - اثر حقوقی اشتباه    
بند - اشتباه در قانون مدنی    
بند - مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.    
الف: اشتباه در وجود علت تعهد    
ب: اشتباه در هویت موضوع عقد    
- مفهوم خود موضوع معامله    
- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:    
- - نظریه شخصی    
- - نظریه نوعی یا مادی    
ج: اشتباه در نوع عقد    
د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله    
و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت 
او علت عمده عقد باشد.    
- اشتباه در شخص طرف    
- اشتباه در شخصیت    
بند : مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.    
الف: اشتباه در قیمت    
ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو 
قرارداد شده باشد)    
ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد 
قلمرو  قرارداد شده  باشد)    
د: اشتباه ناشی از تدلیس    
بند : مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.    
الف: اشتباه در اررزش مورد معامله    
ب: اشتباه راجع به اوصاف    
ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)    
د- اشتباه در جهت معامله    
هـ- اشتباه در قانون    
بند : اشتباه در عقد نکاح    
الف: اشتباه در هویت جسمی    
ب: اشتباه در اوصاف    


منابع    

 

لینک کمکی