فایل رایگان بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب سال 1341 و سال 1361

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب سال 1341 و سال 1361 :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب سال 1341 و سال 1361 می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب سال 1341 و سال 1361 می باشد :

 

ماده 1209 «هر كس كه دارای هجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است. معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیومت خارج می شود» مصوب 1314.  ماده 1210 «هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» مصوب 1314.

 


نكات قابل توجه در این مواد
     1- هر كس دارای 18 سال تمام باشد در حكم رشید است و از حجر خارج می شود.
     2- هر كس دارای 18 سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است.
    3- اماره رشد مورد نظر در موارد مذكور نسبی است زیرا شخص كه به 18 سالگی نرسیده اولاً در حكم غیر رشید است ثانیاً امكان اثبات رشد قبل از 18 سالگی و بعد از 15 سالگی به فرد داده شده است. 
     4- اثبات خلاف اماره رشد برای فرد محجور تنها از 15 سالگی به بعد امكان پذیر است.
     5- در این دو ماده از بلوغ و صغیر سخنی به میان نیامده است. 
     6- در مورد سن رشد تفاوتی بین پسر و دختر قائل نشده است. 
     7- سن 18 سال مطرح در موارد مذكور شمسی می باشد هر چند قید شمسی یا قمری بودن نیامده است ولی از ماده واحده راجع به رشد متعاملین 1313 كه در مورد سن رشد، شمسی بودن را قید كرده بود و از طرفی از ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی كه مقرر دانسته سال دوازده ماه است، ماه مطابق با ماه شمسی است و كسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می شود. استنباط می شود.

 

 

 


اما دو نكته اساسی و مهم در مواد مذكور عبارتند از 1- سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد و سن كبر 2- امكان اثبات رشد قبل از 18 سالگی. 
دو نكته اساسی و مهم در موارد مذكور عبارتند از: 
     1- سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد و سن كبر
     2- امكان اثبات رشد قبل از 18 سالكی

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب سال 1341 و سال 1361
فهرست مطالب
مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی    8
گفتار اول ) مقایسه بلوغ و رشد    8
بند الف) لزوم اماره قانونی برای رشد    9
بند ب) راههای اختبار یا اثبات رشد    11
1) احراز رشد    13
2) اختبار    14

 


گفتار دوم) بلوغ و رشد بعد از تصویب جلد دوم قانون مدنی    16
بند الف) ماده 1041 سابق و بعد از اصلاح سال 61    16
بند ب) ماده 1042 قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61    24
بند ج) ماده 1043 قانون مدنی قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61    25

 

 

گفتار سوم) بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 و سال 61    29
بند الف) بررسی ماده 1209 و 1210 قانون مدنی سابق    29
1- اماره رشد    30
2- اثبات رشد قبل از 18 سالگی    30
3) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1314    32
بند ب) بررسی ماده 1210 اصلاحی    37
1) انتقادات وارده بر ماده 1210 اصلاحی    38
1-1) عدم مطابقت در این ماده با شرع    38
2-1) تعارض ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی با تبصره 2 همان ماده    39
2) تفاسیر در جهت حل تعارض ماده 1210 و تبصره 2    41
1-2) نظریه كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و بررسی آن    42
2-2)  نظریه هیات عمومی دیوان عالی كشور    43
3-2) نظرات حقوقدانها    46
4-2) رویه عملی دادگاهها    46

 

 

گفتار چهارم) قانون حمایت خانواده مصوب 53    49
بند الف) نقد ماده 23 قانون حمایت خانواده    50
ب)  ماده 23 قانون حمایت خانواده ناسخ ماده 1041 قانون مدنی است؟    52

 

 

گفتار پنجم) نتیجه گیری سن بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی    56
بند الف) سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح    56
بند ب) سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات 1361    56
فایل رایگان بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب سال 1341 و سال 1361
فهرست منابع    67

لینک کمکی