فایل رایگان مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی می باشد


توضیحات کامل :

 

هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی می باشد.

 

سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح

     1- در جلد اول قانون مدنی كه در سال 1307 به تصویب رسید، شرائط اهلیت تحت عنوان بلوغ، رشد و عقل ذكر شده است ولی سن و معیاری برای بلوغ و رشد در نظر گرفته نشده است. 

 


     2- در سال 1313 ماده واحده راجع به رشد متعاملین با هدف رفع موقت خلاء قانونی در خصوص رشد، به تصویب رسید كه از نكات مهم و قابل توجه آن، تعیین 18 سالگی به عنوان اماره رشد بوده البته نكاح و طلاق از شمول اماره رشد انشاء شده بود. 

 


     3- در اسفند ماه 1313 و بعد از ماده واحده راجع به رشد متعاملین، قسمتی از جلد دوم قانون مدنی از جمله ماده 1041 قانون مدنی تصویب شد و هر چند سن لازم برای نكاح در این ماده آمده بود ولی تحت عنوان قابلیت صحی برای ازدواج بود نه سن بلوغ نكاح، كه به نظر  می رسد منظور صرف بلوغ جنسی نبوده بلكه بلوغ جنسی و جسمی در حد اعلای آن. 

 


     4- سال 1314، قسمت دیگر جلد دوم قانون مدنی به ویژه ماده 1209 و 1210 به تصویب رسید كه تكرار ماده واحده 1313، تنها به نحوه كاملتری بود كه در آن سن 18 سالگی به عنوان سن كبر و اماره رشد در نظر گرفته شده بود.

 

 

 


 سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات 1361 

     بعد از پیروزی انقلاب در قوانین حاكم بر اجتماع ایران تغییرات محسوسی بوجود آمد كه قانون مدنی یكی از قوانین بود كه با تغییراتی هر چند كم اما در مورد ازدواج می توان گفت با یك انقلاب و رجوع به فقه امامیه صورت گرفت.  در سال 1361 مقنن ما دست به تغییراتی زد و ماده 1041 قانون مدنی را بدین شكل اصلاح و مقرر نمود كه: نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. 
     تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه. 

 

 


     سال 1370 نیز بصورت قطعی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و بنظر می رسد كه در تصویب این قوانین فقه به طور كامل مد نظر قرار گرفته است. چه ممنوع كردن ازدواج قبل از سنین تعیین شده در ماده 1041 سابق از آن جهت كه سن بلوغ دختر بنا به نظر اكثر علمای امامیه 9 سال تمام قمری می باشد مغایر با شرع و از قانون مدنی حذف گردید. از طرف دیگر مقنن ما در ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر و پسر تعیین نمود بدون اینكه از سن رشد حتی نامی بمیان آورد و سن بلوغ را كه در صدر ماده با رشد یكی دانسته است برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری قرار داده بود و با توجه به ماده 1041 همین قانون هر چند با رعایت مصلحت قبل از بلوغ می توانند افراد به عقد هم در آیند ولی نكاح بعد از رسیدن به این سنین واقع می شود. ولی دیگر نیازی برای رجوع به محاكم دادگستری برای ازدواج افراد وجود ندارد چه با رسیدن به 9 سال و 15 سال می توانند با هم ازدواج نمایند. 

 

 

 

نكته دیگری كه در این خصوص باید مورد توجه واقع شود این است كه این امكان وجود دارد كه نكاح قبل از رسیدن به سن بلوغ واقع شود ولی تا رسیدن شخص صغیر به سن بلوغ آمیزش با وی ممنوع می باشد و تخلف از این شرط نیز تبعانی همراه خواهد داشت و این خود سبب گردیده تا برخی از حقوقدانان با توجه به صدر ماده 1041 كه نكاح قبل از بلوغ را ممنوع كرده و تبصره همین ماده كه نكاح را منوط به اجازه ولی كرده است بدین نحو مورد تفسیر قرار گیرد كه صدر ماده نكاح قبل از بلوغ را ممنوع كرده است منظور از این ممنوعیت، منع آمیزش می باشد چه نكاح به معنی آمیزش در صدر ماده بكار رفته است ولی تبصره ذیل آن به معنی عقد نكاح می باشد كه قبل از بلوغ ولی می تواند برای دختر یا پسر خود واقع سازد. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی
فهرست مطالب
فایل رایگان مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی    8
گفتار اول ) مقایسه بلوغ و رشد    8
بند الف) لزوم اماره قانونی برای رشد    9
بند ب) راههای اختبار یا اثبات رشد    11
1) احراز رشد    13
2) اختبار    14

 


گفتار دوم) بلوغ و رشد بعد از تصویب جلد دوم قانون مدنی    16
بند الف) ماده 1041 سابق و بعد از اصلاح سال 61    16
بند ب) ماده 1042 قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61    24
بند ج) ماده 1043 قانون مدنی قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61    25

 

گفتار سوم) بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 و سال 61    29
بند الف) بررسی ماده 1209 و 1210 قانون مدنی سابق    29
1- اماره رشد    30
2- اثبات رشد قبل از 18 سالگی    30
3) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1314    32
بند ب) بررسی ماده 1210 اصلاحی    37
1) انتقادات وارده بر ماده 1210 اصلاحی    38
1-1) عدم مطابقت در این ماده با شرع    38
2-1) تعارض ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی با تبصره 2 همان ماده    39
2) تفاسیر در جهت حل تعارض ماده 1210 و تبصره 2    41
1-2) نظریه كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و بررسی آن    42
2-2)  نظریه هیات عمومی دیوان عالی كشور    43
3-2) نظرات حقوقدانها    46
4-2) رویه عملی دادگاهها    46

 

 

گفتار چهارم) قانون حمایت خانواده مصوب 53    49
بند الف) نقد ماده 23 قانون حمایت خانواده    50
ب)  ماده 23 قانون حمایت خانواده ناسخ ماده 1041 قانون مدنی است؟    52

 

 

گفتار پنجم) نتیجه گیری سن بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی    56
بند الف) سن بلوغ و رشد قبل از اصلاح    56
بند ب) سن بلوغ و رشد بعد از اصلاحات 1361    56
فایل رایگان مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی
فهرست منابع    67

لینک کمکی