فایل رایگان پروپوزال بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان پروپوزال بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد


توضیحات کامل :

این پروپوزال شبکه های اجتماعی با عنوان بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد.

 

 سایتهای اجتماعی شبكه ساز بر روی اینترنت هر لحظه بر تعداد كاربران خود می افزایند و محبوبیت آنها به شكل چشمگیری بویژه در میان جوانان و نوجوانان در حال افزایش است. این سایتها راههای نوینی را برای مشاركت سیاسی در اختیار كاربرانشان قرار می دهند و بواسطه انعطاف پذیری و آزادی عمل كاربران از كارایی به مراتی بالاتری به نسبت شبكه های اجتماعی سنتی و خارج از شبكه برخوردارند اما اینكه این شبكه ها بیشتر بر چه بخشها و سطوحی از مشاركت سیاسی اثر گذارند به عوامل خارج از شبكه ای بستگی دارد كه خود موضوع بحثی جداگانه و البته بسیار حائز اهمیت است.

 

 

در این پژوهش نتایج نشان داد این شبكه ها بیشتر در جهت افزایش مشاركت سیاسی غیرمتعارف دانشجویان كه جامعه آماری ما را تشكیل می دادند تاثیرگذار بوده اند و به افزایش مشاركت آنان در كنشهای مشاركت جویانه غیرمتعارف (اعتراضات به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری) یاری رسانده اند. امید است این پژوهش با وجود تمامی کاستیهایش بتواند شوق تحقیق در باب سایتهای اجتماعی اینترنتی و در نگاهی کلان تر فناوریهای نوین ارتباطی را میان دانشجویان برانگیزاند و در این زمینه در آینده ای نزدیک شاهد تولید متون علمی و دانشگاهی قوی به ویژه با تاکید بر جنبه های داخلی اثرگذاری چنین فناوریهایی در حوزه های مختلف باشیم و فقر منابع در این زمینه تا حدود زیادی برطرف گردد.

 


 


 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان
فهرست مطالب
چکیده               14
فصل اول: مقدمات و کلیات         15
بیان مساله15                                  
         اهمیت پژوهش                             17
نتیجه و کاربرد پژوهش                 17
پیشینه تحقیق                                 18
سئوال اصلی                                  25
فرضیه اصلی                                 25
فرضیه رقیب                                 25
تعریف مفاهیم                              25
متغیرها                                         28
روش تحقیق                                 28
جامعه آماری پژوهش                   28                                    
روش نمونه گیری و حجم نمونه    28
پایایی پرسش نامه                          31
چارچوب نظری                            32       


                 
فایل رایگان پروپوزال بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان
فهرست منابع    


 

لینک کمکی