فایل رایگان رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام می باشد


توضیحات کامل :

در این به پایان نامه بررسی فایل رایگان رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی می پردازیم. هدف اینست که با سنجش تاثیر توسعه منابع انسانی به دستیابی به چابکی سازمانی برسیم.پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام می‌باشد.

 

 

 

حجم كل جامعه آماری برابر است با 420 نفر (420=N).  که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 201 نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388) با ضریب پایایی (87/ 0) و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) با ضریب پایایی(81/0) استفاده شده است.به منظور بررسی موضوع یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده،

 

 

 

نتایج به دست آمده نشان داد که: رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های توسعه منابع انسانی ( بعد موفقیت، بعد هماهنگ سازی، بعد انطباق، بعد هویت بخشی، بعد فکری، بعد نگرشی و بعد شغلی) و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  وجود دارد پس می‌توان نتیجه گرفت که  بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی
فهرست مطالب
چكیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه    3
1-2 بیان مسئله تحقیق    4
1-3 ضرورت انجام تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    6
1-4-1 هدف اصلی    6
1-4-2 اهداف فرعی    6
1-5 فرضیه‏های تحقیق    7
1-5-1 فرضیه اصلی    7
1-5-2 فرضیه های فرعی    7
1-6تعاریف واژگان    7

 


فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-2 توسعه ی منابع انسانی    11
2-2-1 مفهوم توسعه ی منابع انسانی    11
2-2-2 سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی    14
2-2-3 مدل های توسعه منابع انسانی    15
2-2-4 مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی    16
2-2-5 مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی    16
2-2-5 رویكرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی    20
2-2-6 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز    21
2-2-7 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت    21
2-2-8 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها    22
2-2-9 توسعه ی منابع انسانی مدل I-A    22
2-2-10 هویت بخشی    23
2-2-11 هم آهنگ سازی    23
2-2-12 موفقیت    24
2-2-13 انطباق    24
2-3- چابکی سازمانی    25
2-3-1 مفاهیم و تعاریف چابکی    25
2-3-2 تولید چابک؛ سرآمد روشهای تولیدی    29
2-3-3 قواعد کلی تولید چابک    29
2-3-4 تعاریف تولید چابک     30
2-3-5 مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان    30
2-3-6 دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی)     31
2-3-7 ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی    31
2-3-8 اصول و شاخصهای چابكی در بخش دولتی    33
2-3-9 ابعاد چابكی در بخش دولتی    34
2-3-10 قابلیتهای چابکی :    34
2-3-11 مشخصات معماری سازمان چابک:    37
2-3-12 مدل مفهومی چابك سازی     37
2-4 پیشینه تحقیق    39
2-4-1 پیشینه داخلی    39
2-4-2 پیشینه خارجی    41
2-5  مدل مفهومی‌پژوهش    44

 

 

فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه    46
3-2 روش تحقیق    46
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه    47
3-4 روش گردآوری اطلاعات    47
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات    47
3-6 روایی و پایایی ابزار گردآوری    48
3-6-1 روایی    48
3-6-2 پایایی (اعتبار)    48
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    50

 


فصل چهارم: یافتههای تحقیق
4-1 مقدمه    52
4-2 آمار توصیفی    53
4-2-2  وضعیت پاسخگویان بر حسب  سن    54
4-2-3 وضعیت تحصیل پاسخگویان    55
4-2-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سابقه خدمت    56
4-3 آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو    57
4-4 آزمون آلفای کرونباخ    58
4-5 الگوسازی معادلات ساختاری :    59
4-6 آزمون فرضیات    61
4-7 تحلیل چند متغیره    69
4-7-1  پیشبینی متغیر های وابسته با استفاده از تحلیل رگرسیون چند گانه:    69

 


فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
5-1 مقدمه    72
5-2بیان نتایج (فرضیه اصلی )    72
5-2-1 نتیجه فرضیه فرعی اول    73
5-2-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم    74
5-2-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم    74
5-2-4 نتیجه فرضیه فرعی چهارم    75
5-2-5 نتیجه فرضیه فرعی پنجم    76
5-2-6 نتیجه فرضیه فرعی ششم    76
5-2-7 نتیجه فرضیه فرعی هفتم    77
5-3 پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش    78
5-4  محدویتها و موانع پژوهش    80

 

منابع و مآخذ    81
پیوستها    88
چكیده انگلیسی    109

 

 

فایل رایگان رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی
فهرست جدول‌ها
جدول  2-1 تعاریف تولید چابک    30
جدول 2-2-عوامل موثر بر دست یابی به چابكی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان های تولیدی    38
جدول 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس    53
جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن    54
جدول 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات    55
جدول 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت    56
جدول 4-5  آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو    57
جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توسعه منابع سازمانی    58
جدول 4-7 ضریب همبستگی پیرسون بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    62
جدول 4-8 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد موفقیت و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    63
جدول 4-9 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هماهنگ سازی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    64
جدول 4-10 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد انطباق و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    65
جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هویت بخشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    66
جدول 4-12 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فکری و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    67
جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد نگرشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    68
جدول 4-14 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد شغلی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    69
جدول 4-15 روش ورود متغیرها، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین ، خطای معیار، سطح معناداری، ضریب تعیین تعدیل شده    70
جدول 4-16 رگرسیون چند متغیره    70

 


فایل رایگان رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس    53
جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن    54
نمودار 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات    55
 نمودار 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت    56

 

فایل رایگان رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی
فهرست شكل‌ها
شكل2-1 رابطه ی میان استراتژی سازمان و توسعهی منابع انسانی استراتژیك    17
شکل 2-2 استراتژی های منابع انسانی    18
شكل 2-3 نقاط مرجع استراتژیك    19
شکل 2-4 رویکردهای مختلف به توسعه منابع انسانی    21
شکل2-5 ابعاد چابکی در بخش تولید    34
شکل 2-6 مبانی چابکی    36
شکل 2-7 مدل مفهوم چابک سازی    38
 

لینک کمکی