فایل رایگان پروپوزال رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این پروپوزال بررسی رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام می‌باشد.حجم كل جامعه آماری برابر است با 420 نفر (420=N). 


روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود که در آن پرسشنامه هایی به صورت تصادفی میان کارکنان توزیع خواهد شد. تعیین حجم نمونه که معرف جامعه واقعی باشد، همواره یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. در این پژوهش جهت انتخاب تعداد نمونه معرف از جدول کرجسی و مورگان استفاده خواهد شد. با توجه به تعداد 420 کارمند (جامعه آماری)، تعداد 201 نفر انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی
فهرست مطالب
چكیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه    3
1-2 بیان مسئله تحقیق    4
1-3 ضرورت انجام تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    6
1-4-1 هدف اصلی    6
1-4-2 اهداف فرعی    6
1-5 فرضیه‏های تحقیق    7
1-5-1 فرضیه اصلی    7
1-5-2 فرضیه های فرعی    7
1-6تعاریف واژگان    7

روش تحقیق
3-1 مقدمه    46
3-2 روش تحقیق    46
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه    47
3-4 روش گردآوری اطلاعات    47
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات    47
3-6 روایی و پایایی ابزار گردآوری    48
3-6-1 روایی    48
3-6-2 پایایی (اعتبار)    48
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    50

 

 

منابع و مآخذ 

 

لینک کمکی