فایل رایگان توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک می باشد.

 

 

محقق از میان استراتژی های موثر بر  عملكرد، استراتژی های زنجیره تامین و به طور خاص از انواع مختلف استراتژی های زنجیره تامین نیز استراتژی ناب و استراتژی چابك را به عنوان عوامل مرتبط و تاثیرگذار که منجر به عملكرد برتر می شوند، انتخاب نموده است. استراتژی های زنجیره تامین بر روی چگونگی هماهنگی فرآیندهای داخلی و خارجی آسب و کار تاکید می کنند، تا در نتیجه ی این هماهنگی، بهترین خدمت رسانی به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی ارایه گردد و نیز موجب تقویت عملكرد تك تك اعضای سازمان شود (سوهن و روسل  ، 2005)

 

 

با توجه به ادبیات زنجیره تامین می توان گفت شرکت های تولیدی می کوشند با توسل به استراتژی های جدید زنجیره تامین عملكرد بهتری در بازار رقابتی امروزه از خود ارایه دهند. یكی از انواع استراتژی های زنجیره تامین، استراتژی ناب می باشد. استراتژی ناب یك استراتژی مدیریتی و رویكردی جهت شناسایی و حذف ضایعات و برای حداقل نمودن هزینه ها و حرکت به سوی بهره وری و تعالی می باشد. ( راکر  ، 2003   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک
فهرست مطالب
چکیده            
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مساله         
اهمیت موضوع        
اهداف تحقیق    
فرضیه های تحقیق    
قلمرو تحقیق    
تعاریف و مفاهیم اصطلاحات    
خلاصه فصل

    

 


فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- استراتژی های بازاریابی 
2-1-1- مفهوم استراتژی
2-1-2- استراتژی بازاریابی
- بخش بندی بازار
2-1-4- هدف گیری بازار
2-1-5- جایگاه یابی محصول
2-1-6- آمیخته بازاریابی
2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 
2-2-1- زنجیره تأمین
-   نقطه انفصال در زنجیره تأمین
2-2-2- الگوی ناب
2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن
2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب
2-2-2- 3- محدودیتهای الگوی ناب
2-2-3- الگوی چابک
2-2-3-1- تعریف چابکی 
- مفهوم چابکی
تشریح دو مدل مفهومی
مدیریت تغییر و ریسك:
توانمندسازی:
2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک
2-2-3-4- محدودیتهای الگوی چابک
2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  
بررسی تفاوتهای ساختاری زنجیرهتأمینهای ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).
2-2-4- 1- بررسی تفاوتهای ساختاری زنجیرهتأمینهای ناب و چابک
1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری
2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین
شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).
3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک
 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:
استفاده از دانش بازار: 
یکپارچگی جریان ارزش: 
کاهش زمان تحویل:
 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:
حذف تلفات: 
تغییر ساختار پذیری سریع: 
ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:
 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 
 قدرت بقاء:
4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن
 محصولات استاندارد:
 محصولات ابداعی: 
 محصولات ترکیبی: 
2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک
جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .
2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 
2-4 - پیشینه تحقیق
- پیشینه داخلی 
2-3-2- پیشینه خارجی    
الگوی مفهومی یا نظری تحقیق
خلاصه فصل    

 

 


فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    
روش پژوهش     
محیط پژوهش    
جامعه ی آماری، نمونه ی آماری    
ابزار گردآوری داده ها    
روش گردآوری داده ها    
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
محدودیت های پژوهش    
محدودیتهای کلی تحقیق    
محدودیتهای خاص تحقیق    
خلاصه فصل    

 


فصل چهارم: ادبیات تحقیق
مقدمه    
آمارتوصیفی    
آمار استنباطی    
نتیجه کلی از فصل    
خلاصه فصل    

 


فصل پنچم: نتیجه گیری
مقدمه    
نتایج فرضیه های پژوهش    
نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق    
پیشنهادهای تحقیق    
پیشنهادات محقیق آینده    
خلاصه فصل    

 

منابع

لینک کمکی