فایل رایگان پرسشنامه توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان پرسشنامه توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این پرسشنامه توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک می باشد. در این تحقیق محقق با پرسشنامه ای بسته که برای اندازه گیری آن از طیف لیکرت استفاده شده است داده های مورد نیاز را گردآوری کرده است. پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که 6 مولفه دارد. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده است .

 

 

 

 

سولات مرتبط با هر متغیر
مولفه ها                                                                                                     سوالات
استراتژی زنجیره تامین چابك بر بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان موثر است .             5-1
استراتژی زنجیره تامین چابك بر کارایی تولید شرکت شام شام موثر است .                   9-6
استراتژی چابک                                                                                              15-10
استراتژی ناب                                                                                                 22-16
استراتژی زنجیره تامین ناب بر بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان موثر است.                27-23
استراتژی زنجیره تامین ناب بر کارایی تولید شرکت شام شام موثر است .                     33-28

 

 

 

 


روایی و پایایی پرسشنامه
در این راستا روایی محتوایی  پرسشنامه این تحقیق توسط اساتید محترم راهنما و مشاور، بررسی و تایید شده است.با محاسبه آلفای کرونباخ با مقیاس 33 سوال، ابتدا بین 15 نفر از کارکنان توزیع و سوال های که از دید کارشناسان مرتبط نبوده حذف گردید همچنین با کمک آزمون کرونباخ سوالاتی که همبستگی پایینی داشه حذف گردید ، در نهایت پایایی کل 87/.  محاسبه گردید که می توان نتیجه گرفت پاسخ های دریافتی از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار است.

 

 

لینک کمکی