فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه در مورد پولشویی و با عنوان فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن می باشد.پول‌شویی ( Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.[][] در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.[]

 

 

 

 پولشویی آثار منفی متعددی بر ارکان مختلف اقتصاد و جامعه دارد. بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمد دولت ها، ، بی-اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور تنها بخشی از این آثار است. شناسایی علل و آثار ناشی از پدیده پولشویی می تواند به مقابله با این پدیده کمک نماید.

 

 

 

 


در این راستا پایان نامه حاضر در 5 فصل تدوین شده است، فصل اول پایان نامه به کلیات پژوهش، شامل تعریف مسأله، ضرورت و اهمیت مسأله اختصاص یافته است، بر اساس مطالب ارائه شده در فصل اول، سؤالات اساسی پژوهش عبارتند از:

1. حجم پولشویی در کشور چه میزان است؟

2. آیا مصرف در اقتصاد ایران تحت تأثیر پولشویی قرار دارد؟

 

 

 


در راستای پاسخگویی به این سوالات در فصل دوم، ضمن معرفی مختصر پولشویی و آثار آن، با توجه به این که کانون توجه این پایان نامه بررسی اثر پولشویی بر مصرف است، فصل سوم پایان نامه به تشریح روش تحقیق اختصاص یافته است، در این فصل ضمن توضیح آزمون های معمول برای تشخیص و تایید مناسب بودن داده ها برای تحلیل، با توجه به استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار آموس گرافیک به تخمین پولشویی و آثار آن پرداخته شد. روش شاخص های چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) حالت خاصی از الگوی عمومی ارتباطات خطی ساختاری است، که این امکان را فراهم می آورد تا با استفاده همزمان از چند علت و چند شاخص برای الگوسازی به برآورد حجم پولشویی در یک دوره زمانی پرداخته شود.

 

 

 

 

در فصل چهارم، معرفی داده ها، تخمین و تحلیل داده ها ارائه شد. نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر نشان-دهنده روند رو به کاهش نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی در طی دوره زمانی 89- 1358 می باشد. در پایان نامه حاضر علاوه بر تخمین روند حجم پول های کثیف به بررسی تأثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران نیز پرداخته شده است. با توجه به نتایج مطالعات نظری و تخمین مدل، در آخر پیشنهادها و راهکارهای اجرایی در جهت مقابله با پولشویی ارائه شده است.

 

 

 

برای خرید پایان نامه پولشویی روی لینک پرداخت آنلاین و دانلود کلیک کنید.

 

 

 

 

 


فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن
فهرست مطالب


فصل اول:  کلیات    1
1 - 1 مقدمه    3
1 - 2 ضرورت انجام تحقیق    4
1 - 3 دوره زمانی مطالعه    5
1 - 4 سؤالات تحقیق    5
1 - 5 محدودیت های تحقیق    5
1 - 6 روش تحقیق    5
1 - 7 چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات    6
1 - 8 جمع بندی    6

 

 


فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 - 1 مقدمه    11
2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 - 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 - 4 فرآیند پولشویی    18
2 - 4 - 1 جایگذاری    19
2 - 4 - 2 لایه‌چینی    19
2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی    20
2 - 5 روش های پولشویی    21
2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 - 5 - 3 سایر راه های پولشویی    26
2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 2 – شاخص ها    30
2 - 7 آثار پولشویی    33
2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 - 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 - 9 - 2 پولشویی در ایران    62
2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 - 12 جمع بندی    71

 

 


فصل سوم: روش تحقیق    73
3 - 1 مقدمه    75
3 - 2 معرفی الگو و روش تحقیق    75
3 - 2 - 1 - مدل مفروض یا تدوین شده    80
3 - 2 - 2 - مدل استقلال    80
3 - 2 - 3 - مدل اشباع شده    80
3 - 2 - 4 – شاخص های برازش مطلق    81
3 - 2 - 5 – شاخص های برازش تطبیقی    81
3 - 2 - 6 – شاخص های برازش مقتصد    82
3 - 3 آزمون های سری زمانی    84
3 - 3 - 1 - آزمون ایستایی    84
3 - 3 - 2 - آزمون همجمعی    85
3 - 4 جمع بندی    86

 


فصل چهارم:  تخمین مدل    87
4 - 1 مقدمه    89
4 - 2 معرفی الگوی مورد بررسی    89
4 - 3 علل پولشویی در اقتصاد ایران    91
4 - 3 - 1 بار مالیاتی    91
4 - 3 - 2 درآمد سرانه    91
4 - 3 - 3 رشد قیمت کالاهای مصرفی    92
4 - 3 - 4 شاخص جرایم    93
4 - 4 آثار پولشویی در اقتصاد ایران    94
4 - 4 - 1 تأثیر پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    94
4 - 4 - 1 - 1 مصرف سرانه    94
4 - 4 - 1 - 2 هزینه‌های دولت    95
4 - 4 - 2 تأثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    96
4 - 4 - 2 - 1 تقاضا برای پول    96
4 - 4 - 2 - 2 نرخ ارز    97
4 - 5 آزمون ریشه واحد و همجمعی متغیرهای مورد استفاده در مدل    99
4 – 6 بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل    101
4 - 7 برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    105
4 - 8 نتیجه گیری    106

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها    109
5 - 1 مقدمه    110
5 - 2 پیشنهادها و راهکارهای اجرایی    113
5 - 3 جمع بندی و پیشنهادات تحقیق جهت مطالعات آینده    115

 

پیوست    117
منابع و مأخذ    119

 


 
فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
جدول شماره 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری100
جدول شماره 4-2- آزمون های تعیین تعداد بردارهای همگرایی100
جدول شماره 4-3- مقادیر برآورد مدل معادله ساختاری101
جدول شماره 4-4- شاخص های برازش مدل104
جدول شماره 4-5- منبع داده ها و تعریف متغیرهای مدل117

 


فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن
فهرست شکل ها
شکل شماره 4-1- نمودار مسیر مدل پولشویی    89
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101

 

فایل رایگان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن
فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1- نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    106
 

لینک کمکی