فایل رایگان پروپوزال شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان پروپوزال شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن می باشد


توضیحات کامل :

این نوشتار نمونه پروپوزال پولشویی و با عنوان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن می باشد.به دلیل رشد چشمگیر فعالیت های زیرزمینی، نظیر انواع جرایم ، فسادهای مالی، قاچاق کالا و ... که منجر به انجام پدیده پولشویی می شود

 

 

 

در این فصل پس از بیان ویژگی های پولشویی، به بررسی تئوری ارتباط پولشویی بر مصرف در اقتصاد پرداخته، و سپس مبارزه با پولشویی در جهان و ایران مطرح گردیده است. همچنین در انتهای فصل نیز به بیان اثرات و اندک مطالعات صورت گرفته در زمینه پولشویی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته عمدتأ مؤید این مطلب است که پولشویی عمدتأ در بخش های مالی و واقعی اقتصاد صورت می گیرد و علاوه بر آسیب رساندن به بخش های مالی و واقعی اقتصاد، صدمات جبران ناپذیری را بر بخش های پولی و عمومی وارد می کند. عمده ترین تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش های مختلف به تفکیک کوتاه مدت و بلندمدت در این فصل نشان داده شده است. 

 

 

 

در ادامه  ضمن توضیح آزمون های معمول برای تشخیص و تایید مناسب بودن داده ها برای تحلیل، با توجه به استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار آموس گرافیک به تخمین پولشویی و آثار آن پرداخته شد. روش شاخص های چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) حالت خاصی از الگوی عمومی ارتباطات خطی ساختاری است، که این امکان را فراهم می آورد تا با استفاده همزمان از چند علت و چند شاخص برای الگوسازی به برآورد حجم پولشویی در یک دوره زمانی پرداخته شود.

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن
فهرست مطالب


فصل اول:  کلیات    1
1 - 1 مقدمه    3
1 - 2 ضرورت انجام تحقیق    4
1 - 3 دوره زمانی مطالعه    5
1 - 4 سؤالات تحقیق    5
1 - 5 محدودیت های تحقیق    5
1 - 6 روش تحقیق    5
1 - 7 چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات    6
1 - 8 جمع بندی    6

 

روش تحقیق    
3 - 1 مقدمه    
3 - 2 معرفی الگو و روش تحقیق    
3 - 2 - 1 - مدل مفروض یا تدوین شده    
3 - 2 - 2 - مدل استقلال    
3 - 2 - 3 - مدل اشباع شده   
3 - 2 - 4 – شاخص های برازش مطلق    
3 - 2 - 5 – شاخص های برازش تطبیقی    
3 - 2 - 6 – شاخص های برازش مقتصد    
3 - 3 آزمون های سری زمانی    
3 - 3 - 1 - آزمون ایستایی    
3 - 3 - 2 - آزمون همجمعی    
3 - 4 جمع بندی    

 

 

منابع

 

لینک کمکی