فایل رایگان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه در مورد زنجیره تامین ناب و چابک و با عنوان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد.

 

 

استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابك قادر به پیش بینی کارایی تولید و بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان می باشد. سازمان ها برای بقا در شرایط كنونی بازار نیازمند دستیابی به مزایای رقابتی می باشند كه به راحتی توسط رقبا قابل كپی برداری نباشد، اما بخاطر تغییرات صورت گرفته در بازار مصرف رقابت بین سازمان های مختلف به رقابت بین زنجیره های تأمین آنها تبدیل شده است،

 

 

و چون زنجیره تأمین در بردارنده فرایندهای مختلفی برای ارائه محصول و خدمات به مشتری می باشد بنابراین نمی توان بدون جهت گیری مناسب فعالیت نماید، به عبارتی زنجیره تأمین باید اهداف و استراتژی های خاص خودش را داشته باشد تا به بهترین وجه بتواند پاسخگوی بازار رقابتی باشد. همچنین اتخاذ استراتژی متناسب با بازار شرط لازم بوده و شرط كافی نمی باشد، به همین دلیل استراتژی اتخاذ شده توسط زنجیره تأمین باید با استراتژی های كلان سازمان هم جهت بوده و یكپارچگی لازم را با آن ها داشته باشد، در غیر این صورت حتی اگر یكی از جنبه های همسویی (اهداف، حوزه های تمركز و فرایندها) مخدوش باشد، قدرت رقابت پذیری سازمان در بازارهای متلاطم كنونی به شدت كاسته خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت
فهرست مطالب
چکیده            
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مساله         
اهمیت موضوع        
اهداف تحقیق    
فرضیه های تحقیق    
قلمرو تحقیق    
تعاریف و مفاهیم اصطلاحات    
خلاصه فصل

    

 


فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- استراتژی های بازاریابی 
2-1-1- مفهوم استراتژی
2-1-2- استراتژی بازاریابی
- بخش بندی بازار
2-1-4- هدف گیری بازار
2-1-5- جایگاه یابی محصول
2-1-6- آمیخته بازاریابی
2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 
2-2-1- زنجیره تأمین
-   نقطه انفصال در زنجیره تأمین
2-2-2- الگوی ناب
2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن
2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب
2-2-2- 3- محدودیتهای الگوی ناب
2-2-3- الگوی چابک
2-2-3-1- تعریف چابکی 
- مفهوم چابکی
تشریح دو مدل مفهومی
مدیریت تغییر و ریسك:
توانمندسازی:
2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک
2-2-3-4- محدودیتهای الگوی چابک
2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  
بررسی تفاوتهای ساختاری زنجیرهتأمینهای ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).
2-2-4- 1- بررسی تفاوتهای ساختاری زنجیرهتأمینهای ناب و چابک
1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری
2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین
شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).
3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک
 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:
استفاده از دانش بازار: 
یکپارچگی جریان ارزش: 
کاهش زمان تحویل:
 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:
حذف تلفات: 
تغییر ساختار پذیری سریع: 
ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:
 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 
 قدرت بقاء:
4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن
 محصولات استاندارد:
 محصولات ابداعی: 
 محصولات ترکیبی: 
2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک
جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .
2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 
2-4 - پیشینه تحقیق
- پیشینه داخلی 
2-3-2- پیشینه خارجی    
الگوی مفهومی یا نظری تحقیق
خلاصه فصل    

 

 


فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    
روش پژوهش     
محیط پژوهش    
جامعه ی آماری، نمونه ی آماری    
ابزار گردآوری داده ها    
روش گردآوری داده ها    
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
محدودیت های پژوهش    
محدودیتهای کلی تحقیق    
محدودیتهای خاص تحقیق    
خلاصه فصل    

 


فصل چهارم: ادبیات تحقیق
مقدمه    
آمارتوصیفی    
آمار استنباطی    
نتیجه کلی از فصل    
خلاصه فصل    

 


فصل پنچم: نتیجه گیری
مقدمه    
نتایج فرضیه های پژوهش    
نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق    
پیشنهادهای تحقیق    
پیشنهادات محقیق آینده    
خلاصه فصل    

 

منابع

لینک کمکی