فایل رایگان پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد


توضیحات کامل :

 این پروپوزال در مورد زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک و با عنوان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد

 

 

 

در این تحقیق با شناسایی نقاط مشترک دو مدل و نیز بررسی اختلافات آنها به عنوان مجهول ، مدل توسعه یافته ای به منظور افزایش سرعت پاسخگویی زنجیره تأمین و کاهش هزینه بالای تولید در سازمان  ارائه می شود . از آنجایی که موفقیت سازمان تولیدی شام شام به توانایی این شرکت در ارائه محصولات  با هزینه ای پایین و انجام سریع آن وابسته است، و نیز تشکیل یک زنجیره تأمین ناب به تنهایی و نیز زنجیره تأمین چابک به تنهایی جوابگوی این عملیات نمی باشد و هچنین درصورت تأخیر درانجام این عملیات منجر به نارضایتی مشتریان و از دست دادن فروش و ایجاد هزینه های بالایی برای سازمان می گردد لذا ایجاد همزمان زنجیره تأمین ناب و چابک جوابگومی باشد.

 

 

 

 

پژوهش حاضر، براساس هدف كاربردی  است. 
از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی (رابطی از نوع همبستگی) است. 
تحقیق حاضر از نظر مكانی، دارای خصوصیات كتابخانه‌ای و میدانی (پیمایشی یا زمینه یاب) است.
در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه ی مدیران و کارکنان شرکت شام شام شیراز می باشد . کل جامعه آماری بالغ بر 220 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 136 نفر محاسبه گردید. برای تقسیم پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و از تعداد پرسشنامه تقسیم شده 130  پرسشنامه برگشت داده شد.

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت
فهرست مطالب
چکیده            
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مساله         
اهمیت موضوع        
اهداف تحقیق    
فرضیه های تحقیق    
قلمرو تحقیق    
تعاریف و مفاهیم اصطلاحات    

روش تحقیق
مقدمه    
روش پژوهش     
محیط پژوهش    
جامعه ی آماری، نمونه ی آماری    
ابزار گردآوری داده ها    
روش گردآوری داده ها    
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
محدودیت های پژوهش    
محدودیتهای کلی تحقیق    
محدودیتهای خاص تحقیق    
خلاصه 

 

منابع

لینک کمکی