فایل رایگان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران می باشد


توضیحات کامل :

پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با هدف پنهان سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت‌های مجرمانه یا شواهد فعالیت‌های غیرقانونی. به بیان ساده‌تر، پولشویی سبب می‌شود وجوه به دست آمده از منابع غیرقانونی، در مصارف قانونی به کار گرفته شود (رهبر و میرزاوند، 1387) .تولیدکننده گان لوازم ضروری جامعه، در اثر پولشویی با کاهش تقاضا، و صنایع تولیدکننده کالاهای لوکس با افزایش تقاضا روبرو می شوند. تأثیر این کاهش و افزایش در تقاضای کالاهای لوکس و ضروری، اعوجاج مصرف را به دنبال داشته و موجب تخصیص ناکارای منابع شده و رفاه کل را کاهش می دهد. پولشویان همچنین از طریق افزایش مصنوعی قیمت ها و ایجاد رقابت غیرعادلانه نیز می توانند مصرف را تحت تاثیر قرار دهند.

 

 

در واقع هدف پولشویان مخفی نگه داشتن عواید غیرقانونی خویش است، همین امر باعث می شود که آن ها برای برخی دارایی-ها بیشتر از ارزش واقعی آن دارایی بپردازند. به گونه-ای که برای خرید یک دارایی بادوام مانند زمین و مستغلات، سهم بزرگی از بازار آن دارایی را بدست -آورده و باعث افزایش قیمت ها به صورت مصنوعی می شود و نتیجتاً کارکرد طبیعی نظام بازار، مخارج خانوار و همچنین مصرف این کالاها تحت  تأثیر قرار می گیرد؛  

 

 

رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی به دلایل مختلفی می تواند به افزایش حجم پولشویی منجر شود. با توجه به وضعیت نابرابری توزیع درآمد در کشور، می توان انتظار داشت که با افزایش رشد قیمت کالاهای مصرفی، خانوارهای بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند. مشاهدات تجربی نیز وجود چنین رابطه ای را در مورد ایران تأیید می کند. ناتوانی در تأمین کمترین درآمد کافی برای گذراندن زندگی از طریق انجام فعالیت های قانونی، می تواند عامل مؤثری در توجیه پذیری مخاطرات روی آوردن افراد به فعالیت های غیرقانونی به شمار آید.

 

 

بنابراین انتظار می رود با گسترش پدیده فقر، اندازه حجم پولشویی افزایش یابد. علاوه بر این، تغییرات فزاینده قیمت ها می تواند موجب شمول نرخ های بالاتر مالیاتی بر درآمد افزایش یافته افراد و بنگاه-ها شود و پیش بینی مذکور را تقویت کند. در مقاله ای فرزانگان  و همکاران (1390) از متغیر رشد قیمتی کالاهای مصرفی به عنوان علل اقتصاد سایه استفاده کرده اند با توجه به ارتباط اقتصاد سایه و پولشویی نیز می توان از این متغیر به عنوان علل پولشویی استفاده کرد.

 

 

 

 

 

برای خرید پایان نامه پولشویی روی لینک پرداخت آنلاین و دانلود کلیک کنید.

 

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران
فهرست مطالب


فصل اول:  کلیات    1
1 - 1 مقدمه    3
1 - 2 ضرورت انجام تحقیق    4
1 - 3 دوره زمانی مطالعه    5
1 - 4 سؤالات تحقیق    5
1 - 5 محدودیت های تحقیق    5
1 - 6 روش تحقیق    5
1 - 7 چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات    6
1 - 8 جمع بندی    6

 

 


فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 - 1 مقدمه    11
2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 - 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 - 4 فرآیند پولشویی    18
2 - 4 - 1 جایگذاری    19
2 - 4 - 2 لایه‌چینی    19
2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی    20
2 - 5 روش های پولشویی    21
2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 - 5 - 3 سایر راه های پولشویی    26
2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 2 – شاخص ها    30
2 - 7 آثار پولشویی    33
2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 - 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 - 9 - 2 پولشویی در ایران    62
2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 - 12 جمع بندی    71

 

 


فصل سوم: روش تحقیق    73
3 - 1 مقدمه    75
3 - 2 معرفی الگو و روش تحقیق    75
3 - 2 - 1 - مدل مفروض یا تدوین شده    80
3 - 2 - 2 - مدل استقلال    80
3 - 2 - 3 - مدل اشباع شده    80
3 - 2 - 4 – شاخص های برازش مطلق    81
3 - 2 - 5 – شاخص های برازش تطبیقی    81
3 - 2 - 6 – شاخص های برازش مقتصد    82
3 - 3 آزمون های سری زمانی    84
3 - 3 - 1 - آزمون ایستایی    84
3 - 3 - 2 - آزمون همجمعی    85
3 - 4 جمع بندی    86

 


فصل چهارم:  تخمین مدل    87
4 - 1 مقدمه    89
4 - 2 معرفی الگوی مورد بررسی    89
4 - 3 علل پولشویی در اقتصاد ایران    91
4 - 3 - 1 بار مالیاتی    91
4 - 3 - 2 درآمد سرانه    91
4 - 3 - 3 رشد قیمت کالاهای مصرفی    92
4 - 3 - 4 شاخص جرایم    93
4 - 4 آثار پولشویی در اقتصاد ایران    94
4 - 4 - 1 تأثیر پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    94
4 - 4 - 1 - 1 مصرف سرانه    94
4 - 4 - 1 - 2 هزینه‌های دولت    95
4 - 4 - 2 تأثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    96
4 - 4 - 2 - 1 تقاضا برای پول    96
4 - 4 - 2 - 2 نرخ ارز    97
4 - 5 آزمون ریشه واحد و همجمعی متغیرهای مورد استفاده در مدل    99
4 – 6 بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل    101
4 - 7 برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    105
4 - 8 نتیجه گیری    106

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها    109
5 - 1 مقدمه    110
5 - 2 پیشنهادها و راهکارهای اجرایی    113
5 - 3 جمع بندی و پیشنهادات تحقیق جهت مطالعات آینده    115

 

پیوست    117
منابع و مأخذ    119

 


 
فایل رایگان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
جدول شماره 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری100
جدول شماره 4-2- آزمون های تعیین تعداد بردارهای همگرایی100
جدول شماره 4-3- مقادیر برآورد مدل معادله ساختاری101
جدول شماره 4-4- شاخص های برازش مدل104
جدول شماره 4-5- منبع داده ها و تعریف متغیرهای مدل117

 


فایل رایگان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران
فهرست شکل ها
شکل شماره 4-1- نمودار مسیر مدل پولشویی    89
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101

 

فایل رایگان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران
فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1- نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    106
 

لینک کمکی