فایل رایگان پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری 1388 :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388)


توضیحات کامل :

پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388) جهت سنجش توسعه منابع انسانی استفاده خواهد شد. ابزار مذکور شامل 35سوال و 7 مولفه می‌باشد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ 87/ برآورد شد.

 

 

 

 

ابعاد و مولفه های پرسشنامه توسعه منابع انسانی :

بعد هویت بخشی
بعد هماهنگ سازی
بعد موفقیت
بعد انطباق
بعد فكری
بعد نگرشی
بعد شغلی

 

 

 

لینک کمکی