فایل رایگان حجم پولشویی در اقتصاد ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حجم پولشویی در اقتصاد ایران :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان حجم پولشویی در اقتصاد ایران می باشد


توضیحات کامل :

پولشویی سبب می‌شود وجوه به دست آمده از منابع غیرقانونی، در مصارف قانونی به کار گرفته شود (رهبر و میرزاوند، 1387) .وضع مالیات و عوارض به شکل های گوناگون توسط دولت، این زمینه را فراهم می سازد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان سازی فعالیت های اقتصادی به منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض، کمابیش صورت گیرد.

 

 

انتظار داریم با افزایش بار مالیات مستقیم، شاهد رشد فرار مالیاتی و در نتیجه گسترش حجم پولشویی باشیم. همچنین واکنش مورد انتظار در برابر افزایش بار مالیات بر واردات، تلاش برای کم نمایی ارزش کالاهای وارداتی و اقدام به واردات کالا از مبادی غیرقانونی (قاچاق کالا) است که هردو منجر به افزایش حجم پولشویی می شود (عرب-مازاریزدی و خودکاری، 1386). 

 

 

 

برای اندازه گیری متغیر پنهان حجم پولشویی به معرفی الگو و روش تخمین مورد استفاده پرداخته شده است. رویکرد علل چندگانه - شاخص چندگانه به عنوان نسل جدید معادلات ساختاری می تواند مدل سازی معادله ساختاری را به شیوه ای ترسیمی ارائه دهد، به نحوی که می توان با سرعت مدل ها را تعریف، محاسبات را انجام و در صورت نیاز آنها را اصلاح کرد.  در راستای تخمین روند سری زمانی حجم پولشویی با استفاده از نرم افزار آموس گرافیک به اندازه گیری حجم پولشویی و بررسی تأثیر آن بر مصرف در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

 

 

 

 

برای خرید پایان نامه پولشویی روی لینک پرداخت آنلاین و دانلود کلیک کنید.

 

 

 

 

 


فایل رایگان حجم پولشویی در اقتصاد ایران
فهرست مطالب


فصل اول:  کلیات    1
1 - 1 مقدمه    3
1 - 2 ضرورت انجام تحقیق    4
1 - 3 دوره زمانی مطالعه    5
1 - 4 سؤالات تحقیق    5
1 - 5 محدودیت های تحقیق    5
1 - 6 روش تحقیق    5
1 - 7 چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات    6
1 - 8 جمع بندی    6

 

 


فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 - 1 مقدمه    11
2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 - 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 - 4 فرآیند پولشویی    18
2 - 4 - 1 جایگذاری    19
2 - 4 - 2 لایه‌چینی    19
2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی    20
2 - 5 روش های پولشویی    21
2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 - 5 - 3 سایر راه های پولشویی    26
2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 2 – شاخص ها    30
2 - 7 آثار پولشویی    33
2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 - 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 - 9 - 2 پولشویی در ایران    62
2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 - 12 جمع بندی    71

 

 


فصل سوم: روش تحقیق    73
3 - 1 مقدمه    75
3 - 2 معرفی الگو و روش تحقیق    75
3 - 2 - 1 - مدل مفروض یا تدوین شده    80
3 - 2 - 2 - مدل استقلال    80
3 - 2 - 3 - مدل اشباع شده    80
3 - 2 - 4 – شاخص های برازش مطلق    81
3 - 2 - 5 – شاخص های برازش تطبیقی    81
3 - 2 - 6 – شاخص های برازش مقتصد    82
3 - 3 آزمون های سری زمانی    84
3 - 3 - 1 - آزمون ایستایی    84
3 - 3 - 2 - آزمون همجمعی    85
3 - 4 جمع بندی    86

 


فصل چهارم:  تخمین مدل    87
4 - 1 مقدمه    89
4 - 2 معرفی الگوی مورد بررسی    89
4 - 3 علل پولشویی در اقتصاد ایران    91
4 - 3 - 1 بار مالیاتی    91
4 - 3 - 2 درآمد سرانه    91
4 - 3 - 3 رشد قیمت کالاهای مصرفی    92
4 - 3 - 4 شاخص جرایم    93
4 - 4 آثار پولشویی در اقتصاد ایران    94
4 - 4 - 1 تأثیر پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    94
4 - 4 - 1 - 1 مصرف سرانه    94
4 - 4 - 1 - 2 هزینه‌های دولت    95
4 - 4 - 2 تأثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    96
4 - 4 - 2 - 1 تقاضا برای پول    96
4 - 4 - 2 - 2 نرخ ارز    97
4 - 5 آزمون ریشه واحد و همجمعی متغیرهای مورد استفاده در مدل    99
4 – 6 بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل    101
4 - 7 برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    105
4 - 8 نتیجه گیری    106

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها    109
5 - 1 مقدمه    110
5 - 2 پیشنهادها و راهکارهای اجرایی    113
5 - 3 جمع بندی و پیشنهادات تحقیق جهت مطالعات آینده    115

 

پیوست    117
منابع و مأخذ    119

 


 
فایل رایگان حجم پولشویی در اقتصاد ایران
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
جدول شماره 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری100
جدول شماره 4-2- آزمون های تعیین تعداد بردارهای همگرایی100
جدول شماره 4-3- مقادیر برآورد مدل معادله ساختاری101
جدول شماره 4-4- شاخص های برازش مدل104
جدول شماره 4-5- منبع داده ها و تعریف متغیرهای مدل117

 


فایل رایگان حجم پولشویی در اقتصاد ایران
فهرست شکل ها
شکل شماره 4-1- نمودار مسیر مدل پولشویی    89
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101

 

فایل رایگان حجم پولشویی در اقتصاد ایران
فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1- نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    106
 

لینک کمکی