فایل رایگان مبانی نظری حجم پولشویی در اقتصاد ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری حجم پولشویی در اقتصاد ایران :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری بررسی حجم پولشویی در اقتصاد ایران می باشد


توضیحات کامل :

آنچه كه در قالب این پژوهش انجام گردید و نتایج آن نیز عرضه شد، تلاشی برای برآورد حجم پولشویی و تأثیر این پدیده بر مصرف در اقتصاد ایران می باشد. در این پژوهش برای اولین بار با استفاده از روش حداکثر درست نمایی و نرم افزار Amose Graphic به توصیف عوامل مؤثر بر پدیده پولشویی، تخمین حجم پولشویی در ایران و تأثیر این پدیده بر مصرف پرداخته شده است.

 

 

 

داده های مورد نیاز برای ارزیابی مدل از طریق بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شده است. مدل پیشنهادی می تواند برای ارزیابی تأثیر پدیده پولشویی بر مصرف و اتخاد سیاست هایی در آینده مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به اینکه تمرکز این پژوهش بر پدیده مصرف بوده در راستای گسترش کاربرد مدل مذکور می توان در پژوهش-های آتی این مدل را برای متغیرهای دیگر اقتصادی نیز بسط و گسترش داد.

 

 

 


در فصل دوم، ضمن معرفی پولشویی و آثار آن، با توجه به این که کانون توجه این پایان نامه بررسی اثر پولشویی بر مصرف است، این مسأله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری حجم پولشویی در اقتصاد ایران
فهرست مطالب


فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 - 1 مقدمه    11
2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 - 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 - 4 فرآیند پولشویی    18
2 - 4 - 1 جایگذاری    19
2 - 4 - 2 لایه‌چینی    19
2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی    20
2 - 5 روش های پولشویی    21
2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 - 5 - 3 سایر راه های پولشویی    26
2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 2 – شاخص ها    30
2 - 7 آثار پولشویی    33
2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 - 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 - 9 - 2 پولشویی در ایران    62
2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 - 12 جمع بندی    71

 

 

 


 

جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101


 

لینک کمکی