فایل رایگان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان فایل رایگان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.پولشویی پدیده‌ای است كه به عنوان یك جرم،‌ عمر چندانی از آن نمی‌گذرد و در ادبیات حقوقی بسیاری از كشورها ناشناخته بوده و یا چندسالی است كه مطرح شده است. به همین جهت، شناخت همه جانبه آن به عنوان یك پدیده مجرمانه ضروری است؛ لذا با بررسی این جرم ازبعد حقوقی دریافتیم كه این جرم از حقوق بین الملل به حقوق داخلی كشورها راه یافته است و در واقع، مبنای جرم انگاری آن در بسیاری از كشورها، الزامات ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی بوده است. این جرم، یك جرم فعل است كه برای قانونی جلوه دادن عواید مجرمانه صورت می گیرد و قانونی جلوه‌گر شدن عواید مجرمانه به عنوان هدف جرم مطرح است.

 

 

 

افزایش جرایم سازمان یافته در سطح جهانی و داخلی، و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاری این پدیده را ضروری ساخته است. گستره جهانی و حجم وسیع پولشویی، فراملی و سازمان یافته بودن آن و زیانها و آثاری كه به ویژه در زمینه اقتصادی برجای می گذارد وهمچنین ارتباط و پیوستگی كه سایرجرایم سازمان یافته و ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر وهمچنین جرم تروریسم به عنوان یكی از بزرگترین معضلات دنیا درعصرحاضر، با این جرم دارند، این ضرورت را بیشترمی كند.

 

 

 


 ‌در كشور ما، با وجود درك دیرهنگام ضرورت وجود چنین نظامی، هنوز قانونی در خصوص مبارزه با این پدیده وجود ندارد. سرنوشت لایحه مبارزه با پولشویی كه به مجلس تقدیم شده بود و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته وبدون بررسی درمجمع، به مجلس بازگردانده شده است،‌ در هاله ای از ابهام است. مقررات پیشگیری از پولشویی كه به وسیله شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است نیز اولاً، صرفاً مؤسسات مالی تحت نظر بانك مركزی شامل بانكهای دولتی وغیردولتی، مؤسسات اعتباری دارای مجوز ازبانك مركزی، صرافی‌های مجاز، صندوق تعاون و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار كه درچهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت می كنند، را دربرمی گیرد وسایربخشهای مالی وهمچنین بخشهای غیرمالی را دربرنمی گیرد.

 

 

 

ثانیاً، ازآنجایی كه این مقررات، به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری درنظام جمهوری اسلامی ایران نرسیده، ضمانت اجرایی مؤثری برای تخطی ازاین مقررات یا عدم اجرای آنها توسط مؤسسات مالی مشمول این قانون پیش بینی نشده است. همچنین قوانین ومقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسی در مورد ضبط ثروتهای نامشروع و همچنین قانون راجع به نحوه اجرای این اصل وقوانین پراكنده دیگر، هیچ یك صریحاًمتعرض جرم پولشویی نشده و برای مقابله با این پدیده كافی نیستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات
فهرست مطالب
چکیده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضیه هاى تحقیق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 


فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشكیل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانونی    73
گفتار دوم.‌عنصر مادی    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

 


فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شیوه ها و وسایل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شیوه های مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غیر بانكی    96
گفتار سوم.شیوه ها و طرق پولشویی، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جایگزینی عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لایه‌گذاری عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتیجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشویی    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسی جرم شناختی،اهداف پولشویی و آثار پولشویی    113
گفتار اول.تبیین میزان پولشویی    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی    121
گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144
گفتاراول.كنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهایروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150
گفتار دوم.اعلامیهكمیته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سیستم بانكی    153
گفتار سوم.كنوانسیون (شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم) شورای اروپا    156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپایی ناظر بر پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی    158
گفتار پنجم.كنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    160
گفتار ششم.كنوانسیون سازمان ملل، علیه فساد مالی    165
مبحث دوم.راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.راهكارهای تقنینی مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی    171
گفتار دوم.پیش‌بینی كیفرهای متناسب با جرایم پولشویی    177
گفتار سوم.شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپیشگیرانه جرایم پولشویی    188
پیشگیری ازجرم،    188
گفتار اول.پیشگیری از جرایم سازمان یافته و پولشویی    189
گفتار دوم.تسهیل كشف و اثبات جرم    192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197
گفتار چهارم.همكاری قضایی بین المللی جهت تعقیب جرم    200
بند دوم.احاله رسیدگی كیفری    204
بند سوم.انتقال محكومین جهت محاکمه    206
بند چهارم.استرداد متهمین و محكومین    208
مبحث چهارم.نگاهی به آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی در ایران و امارات    213

 

مآخذ    228
-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    229
-منابع انگلیسی    234


 

لینک کمکی