فایل رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد


توضیحات کامل :

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.با توجه به نقش مهمی كه بانكها درتمام مراحل پولشویی دارند، در ابتدا شیوه و روشهایی را كه پولشویان با استفاده از بانكها برای پولشویی به كار می برند را موردبررسی قرار داده وسپس به شیوه هایی كه با استفاده ازسایر مؤسسات مالی وهمچنین مؤسسات غیرمالی صورت می گیردمی پردازیم.

 

 

 

البته این بدان معنا نیست كه پولشویان درهرعملیات پولشویی ازیكی ازاین روشها ویا وسایل استفاده می كنند، بلكه ممكن است در یك عملیات پولشویی، در مراحل مختلف از ادغام چند شیوه استفاده شود. بدیهی است كه روشها و شیوهای پولشویی نیز بسیار متنوع است كه نمی توان به توضیح همه آنها در این پایان نامه پرداخت؛ لذا به توضیح مختصری در خصوص مهمترین آنها اكتفا می شود. 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات
فهرست مطالب
چکیده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضیه هاى تحقیق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 


فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شیوه ها و وسایل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شیوه های مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غیر بانكی    96
گفتار سوم.شیوه ها و طرق پولشویی، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جایگزینی عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لایه‌گذاری عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتیجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشویی    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسی جرم شناختی،اهداف پولشویی و آثار پولشویی    113
گفتار اول.تبیین میزان پولشویی    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی    121
گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

مآخذ    
-منابع فارسی   
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    
-منابع انگلیسی    


 

لینک کمکی