فایل رایگان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه درباره جرایم پولشویی و با عنوان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.

 

 


پولشویی به لحاظ ارتباط با مسایل مهم اقتصادی مانند؛ بانك ها، موسسات مالی واعتباری،شركت ها و همچنین جرایم مختلف مانند رشوه اختلاس، كلاهبرداری، مواد مخدر، قاچاق انسان و ربا... اگر پیشگیری نشود، آثار بسیار مخربی بر جامعه بر جای خواهد گذاشت.فعالیت های زیر زمینی،‌ رانت خواری، زد و بندهای سیاسی و اقتصادی برای چپاول ثروت های كشور زیاد خواهدشد. هر كسی با استفاده از ضعف قانون یا نظارت، ‌به فكر یك راه حل زیركانه برای جمع آوری هر چه بیشتر اموال در كشور می شود، برای خود شركت می زند، مردم را تشویق به سرمایه گذاری می كند و از این طریق به منافع شخصی خود خواهد رسید. در این حالت اعتماد عمومی به دولت كاسته خواهد شد و دولت هر چه قدر بخواهد ملت را با خود هم عقیده كند، و وابستگی و تعلقش به نظام زیاد كند چون مسایل اقتصادی را حل نكرده عاجز می ماند و تلاش مذبوحانه می كند.

 

 


بیكاری، فساد اداری و اقتصادی در همه جا رونق می گیرد و عدالت روبه خاموشی می رود. در این وضعیت شكاف اقتصادی و طبقاتی بین گروه های مختلف و اقشار مردم زیاد می شود و دولت به لحاظ گسترش پولشویی و ارتباط عناصر آن با شركت های خارجی و .. حتی در سیاست خارجی خود دچار مشكل می شود زیرا می بیند كه اگر بخواهد قدم مثبتی بردارد یك عده ای كه در بدنه دولت هستند و منافعشان در معرض خطر قرار میگرد، كارشكنی می كنند و مانه از یك سیاست خارجی مناسب از سوی دولت می شود.

 

 


وضعیت علمی و اقعاً رو به افول خواهد گذشت زیرا همه متوجه می شوند آن فعالیت علمی موثر است كه در جریانات پولشویی بتواند موثر واقع شود و دست اندركاران پولشویی آن را تحویل بگیرند و در كارهایشان آن را به جریان بیندازند و از نظر آن ها مفید باشد. دانشجویان خلاق و با پشتكار انرژی خود را صرف مسائلی می كند كه بتوانند، از قافله پولشویی عقب نمانند و هر چه بیشتر به ذخیره پول و ثروت بیندیشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن
فهرست مطالب
چکیده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضیه هاى تحقیق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 


فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشكیل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانونی    73
گفتار دوم.‌عنصر مادی    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

 


فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شیوه ها و وسایل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شیوه های مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غیر بانكی    96
گفتار سوم.شیوه ها و طرق پولشویی، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جایگزینی عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لایه‌گذاری عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتیجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشویی    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسی جرم شناختی،اهداف پولشویی و آثار پولشویی    113
گفتار اول.تبیین میزان پولشویی    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی    121
گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144
گفتاراول.كنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهایروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150
گفتار دوم.اعلامیهكمیته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سیستم بانكی    153
گفتار سوم.كنوانسیون (شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم) شورای اروپا    156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپایی ناظر بر پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی    158
گفتار پنجم.كنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    160
گفتار ششم.كنوانسیون سازمان ملل، علیه فساد مالی    165
مبحث دوم.راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.راهكارهای تقنینی مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی    171
گفتار دوم.پیش‌بینی كیفرهای متناسب با جرایم پولشویی    177
گفتار سوم.شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپیشگیرانه جرایم پولشویی    188
پیشگیری ازجرم،    188
گفتار اول.پیشگیری از جرایم سازمان یافته و پولشویی    189
گفتار دوم.تسهیل كشف و اثبات جرم    192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197
گفتار چهارم.همكاری قضایی بین المللی جهت تعقیب جرم    200
بند دوم.احاله رسیدگی كیفری    204
بند سوم.انتقال محكومین جهت محاکمه    206
بند چهارم.استرداد متهمین و محكومین    208
مبحث چهارم.نگاهی به آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی در ایران و امارات    213

 

مآخذ    228
-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    229
-منابع انگلیسی    234


 

لینک کمکی