فایل رایگان مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد


توضیحات کامل :

ماهیت جرایم پولشویی هم در ایران و هم در امارات متحده عربی در حقیقت یكی است و آن، ارتكاب فعالیت هایی است كه باعث بدست آمدن عوایدی از طریق جرایم (مثل كلاهبرداری، رشوه، مواد مخدر و..) می‌شود چه این عواید مستقیماً از جرم بدست آمده باشند چه غیرمستقیم و باواسطه.یكی از نقاط مشترك قانون کشورمان با قانون امارات این است، هر دو قانون كمك به مرتكبین پولشویی یك جرم جداگانه در نظر گرفته شده است( ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی بخش الف ـ ماده 2 قانون مجازات پولشویی امارات بخش اول) و تفاوتی كه در این ابتدا و جود داد این است كه ظاهراً قانون مجازات پولشویی امارات اشاره ای به مستقیم یا غیرمستقیم بودن بدست آوردن عواید نكرده است اما می توان گفت كه این موضوع از قواعد كلی قانون برداشت است. 

 

 

 

 

 

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.با توجه به نقش مهمی كه بانكها درتمام مراحل پولشویی دارند، در ابتدا شیوه و روشهایی را كه پولشویان با استفاده از بانكها برای پولشویی به كار می برند را موردبررسی قرار داده وسپس به شیوه هایی كه با استفاده ازسایر مؤسسات مالی وهمچنین مؤسسات غیرمالی صورت می گیردمی پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن
فهرست مطالب
چکیده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضیه هاى تحقیق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 


فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شیوه ها و وسایل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شیوه های مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غیر بانكی    96
گفتار سوم.شیوه ها و طرق پولشویی، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جایگزینی عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لایه‌گذاری عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتیجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشویی    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسی جرم شناختی،اهداف پولشویی و آثار پولشویی    113
گفتار اول.تبیین میزان پولشویی    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی    121
گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

مآخذ    
-منابع فارسی   
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    
-منابع انگلیسی    


 

لینک کمکی